Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Μαϊ-2019 19:10

  Profile: "Ναι" από την ΓΣ σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

  Profile: "Ναι" από την ΓΣ σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Profile  κατά το ποσό των 590.609,65 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας κατά 0,05 ευρώ, και την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους, αποφάσισε, μεταξύ άλλων η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

  Την 8η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.523.324 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,69% επί συνόλου 11.812.193 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

  Σημειώνεται ότι για 545.520 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profile.gr). 

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2019, καθώς και την από 2 Απριλίου 2019 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Νικολάου Α. Νικολόπουλου αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018.   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018.  

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα του κ. Νικολάου Νικολόπουλου του Αθανασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20961) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Βασιλικής Δαλεζίου του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 50481) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

  Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

  Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 8ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 590.609,65 €, με κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων αποθεματικών, ήτοι: (α) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 22 του ν. 1828/1989, ποσού 374.155,64 €, (β) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 2 του ν. 3220/2004, ποσού 58.500,00 € και (γ) του αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", ποσού 157.954,01 €, της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 €, ήτοι από 0,47 € σε 0,52 €.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 9ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 590.609,65 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 €, ήτοι από 0,52 € σε 0,47 € και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 10ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του όγδοου όσο και επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ) σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (Θέματα 8ο και 9ο) αναφορικά με την ισόποση αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες  εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτών στις νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (ν. 4548/2018), στην μορφή ακριβώς που οι προσαρμοζόμενες και εναρμονιζόμενες διατάξεις είχαν ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.523.324

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,69%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.523.324

  Αριθμός ψήφων κατά: 0 

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 13ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

  Νέα Σμύρνη, 9 Μαΐου 2019

  Για την "PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE Α.Ε."

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων