Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 18-Μαρ-2019 17:01

  Κεραμεία - Αλλατίνη: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Κεραμεία - Αλλατίνη: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνήλθαν οι μέτοχοι της Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 18 Μαρτίου και συζήτησαν μια σειρά από θέματα.  

  Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, της Γενικής Συνέλευσης προήδρευσε, προσωρινά, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλεύς Κώτσιας, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Ζαγόρη Γεώργιο.  Στη συνέχεια εκλέχθηκε  οριστικός Πρόεδρος της  ΕΓΣ ο κ. Αχιλλεύς  Κ. Κώτσιας και γραμματέας ο κ. Ζαγόρης Λ. Γεώργιος .

  Στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση συμμετείχε το 81,25% του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 

  Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

  Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού  Λογιστή καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της χρήσεως 1/1–31/12/2014. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στον Ισολογισμό καθώς και επί των παρατηρήσεων των ορκωτών ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων.

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2014.

  Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1 – 31/12/2014.
  Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως για την εκλογή 
  Ορκωτών Ελεγκτών
                       

  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί και ομόφωνα, για τον έλεγχο της χρήσης 1/1–31/12/2015 και 1/1-31/12/2016 , ως Τακτικό  Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή την κ. Γκόγκου Ιωάννα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13041) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ.Λαζαρίδη Γεώργιο του Αρχιμήδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16221)  της αυτής ελεγκτικής εταιρείας. Και για την χρήση 1/1–31/12/2017 και 1/1-31/12/2018 , ως Τακτικό  Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο  Aθανάσιο  του  Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 47831)και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή κ.Λαζαρίδη Γεώργιο του Αρχιμήδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16221)της αυτής ελεγκτικής εταιρείας και η  αμοιβή τους για κάθε μία από της παραπάνω ελεγχόμενες χρήσεις  καθορίζεται στο ποσό των 8.064,00 πλέον Φπα.

  Επί του 4ου θέματος σχετικά με την  Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014-2015, καθώς και των χρήσεων 2016,2017,2018  σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

  Ο κ. Πρόεδρος της ΕΓΣ ανακοινώνει ότι λόγω  του  ότι  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  αμείβονται  δεν  υφίσταται  τέτοιο   θέμα  αποζημίωσης  αυτών.
  Επί του 5ο  θέματος   εκλογής νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού και εκλογή  Τριμελούς  Επιτροπής  Ελέγχου.

  Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρει ότι η θητεία των μελών του υπάρχοντος Δ.Σ. έληξε  στις 30/09/2018 και έκτοτε λειτουργεί νόμιμα με τις διατάξεις των  άρθρων 19 παρ.  1  του κ.ν.2190/1920 και  85 του Ν. 4548/2018. Ως εκ τούτου πρέπει να εκλεγεί νέο ∆ιοικητικό  Συμβούλιο και  Επιτροπή  Ελέγχου  για την επόμενη τριετία όπως προβλέπει το Καταστατικό.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά διαλογική συζήτηση παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει και προβαίνει στην εκλογή του νέου πενταμελούς Δ.Σ. της εταιρείας με τριετή θητεία από 01/10/2018 μέχρι την 30/09/2021, και συγκεκριμένα τριών εκτελεστικών και δύο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ 1 του Ν. 3016/2002.

  Συγκεκριμένα  εκλέγονται  οι κ.κ. α) Αχιλλεύς  Κώτσιας του Κωνσταντίνου, β) Αθανάσιος Πρίντζιος του Αντωνίου, γ) Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου, δ) Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη, ε) Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου , οι οποίοι δήλωσαν ότι αποδέχονται  την  εκλογή  τους. Τα δύο  τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα θα γίνει άμεσα.

  Ακολούθως  η  Ε.Γ.Σ. προβαίνει ομόφωνα στην εκλογή της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενη από τα κάτωθι   μέλη ,  που πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 (Α' 110)  :

  1) Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη, ανεξάρτητος  μη εκτελεστικό  μέλος 2) Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου , ανεξάρτητος  μη εκτελεστικό  μέλος 3) Πίτρη Δέσποινα Θεοδώρου  ανεξάρτητο  πρόσωπο που δεν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

  Ειδικώς ο εκ των μελών κ. Ιωάννης Μπαχτσετζής ως οικονομολόγος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
  Επί του  6ου θέματος  διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.
                     

  Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται στην συνέχεια  για  την  πορεία  της εταιρείας  και δεσμεύεται για  της ενέργειες  που  πρέπει  να  γίνουν μέσα στην  χρήση του 2019  έτσι  ώστε  να  συνεχιστεί  η  πορεία  αυτής  και να  μπορέσει να  συνεχίσει στο μέλλον. Οι αποφάσεις που πρέπει να  παρθούν και οι ενέργειες που πρέπει  να γίνουν είναι οι εξής:

  Α) Πρόσκληση για νέα  Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ετών 2015,2016,2017.

  Β) Θα  μεριμνήσει να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία , Ι.Κ.Α) καθώς  και της οφειλές  προς την Τράπεζα.

  Γ) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019 θα γίνει έκθεση εκτίμησης ακινήτων της εταιρείας, από αναγνωρισμένο εκτιμητή.

  Δ) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019  θα καταρτιστεί και το Βusiness Plan για τη λήψη μέτρων για  την αξιοποίηση  των  ακινήτων της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ