Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Νοε-2018 17:08

  Intertech: Έκτακτη ΓΣ για έγκριση reverse split (2π/1ν) και ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Intertech: Έκτακτη ΓΣ για έγκριση reverse split (2π/1ν) και ΑΜΚ

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα την έγκριση reverse split (2π/1ν), συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, συγκαλεί το δ.σ. της Intertech για τις 6 Δεκεμβρίου.

  Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, "καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 06.12. 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  - Αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,73€) σε ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία δύο (2) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 2 : 1). Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  - Μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης ονομαστικής κοινής μετοχής από ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με συνέπεια τη μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.391.936€) με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή. Τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
   

  Στην Γενική Συνέλευση, στις 06.12.2018 , δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ("Ε.Χ.Α.Ε.") κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της 01.12.2018. ("Ημερομηνία Καταγραφής").

  Στην Α' και Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 17.12.2018 και 28.12.2018 αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 13.12.2018 για την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 24.12.2018  για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' και Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ιδίου φορέα, η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο στις 03.12.2018. Η ίδια προθεσμία δηλαδή το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση ισχύει και στην περίπτωση των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη ή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων