Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 19:13

  Intracom: Επαναληπτική Γ.Σ. στις 11/7 για reverse split και ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Intracom Holdings, η οποία θα συνέλθει εκ νέου την Τετάρτη 11 Ιουλίου, θα συζητηθούν το reverse split και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού 9,5 εκατ. ευρώ και δωρεάν διανομή των νέων μετοχών. 

  Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λόγο έλλειψης της νόμιμης απαρτίας. 

  Ειδικότερα, στη σημερινή Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 93 μέτοχοι εκπροσωπούντες 66.094.785 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, δηλ. το 49,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένων των υπ΄αριθμ. 10, 11 και 12 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας.

  Επ΄αυτού η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

  Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
  έχουν ως ακολούθως :

  Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :66.094.785

  Υπέρ: 65.993.019 (99,85%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 101.766 (0,15%)

  Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

  Υπέρ: 65.240.490 (98,71%) Κατά: 752.529 (1,14%) Αποχή : 101.766 (0,15%)

  Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία "Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

  Υπέρ: 56.216.465 (85,06%) Κατά: 9.738.122 (14,73%) Αποχή : 140.198(0,21%)

  Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

  Υπέρ: 56.211.469 (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

  Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2018 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

  Υπέρ: 56.211.469 (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

  Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32
  Ν. 4308/2014, εταιρειών.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

  Υπέρ: 66.094.785 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

  Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για την αγορά και πώληση συμμετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων σε συνδεδεμένες εταιρείες, ως ακολούθως :

  (α)     την πώληση στη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT  :

  1. ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς και 66.862.010 Ομολογιών της εν λόγω εταιρείας
  2. ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) επί του προαναφερθέντος αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη,   και
  3. ποσοστού 3,43% στην εταιρεία H.E. & D. S.A.

  Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών και ομολογιών θα γίνει στην τιμή αποτίμησής τους  από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών OLYMPIA.

  (β)     την αγορά από τη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT :

  1. ποσοστού 37,61% στην εταιρεία INTRADEVELOPMENT
  2. ποσοστού 80% στην εταιρεία K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ (εκ του οποίου ποσοστό 30% ανήκει στην INTRAKAT  και ποσοστό 50% ανήκει στην INTRAKAT INTERNATIONAL LTD)
  3. ποσοστού 50% στην εταιρεία INTRABLUE
  4. ποσοστού 100% στην εταιρεία INTRAPOWER 

  Ο ορισμός του τιμήματος αγοραπωλησίας των παραπάνω μετοχών θα γίνει με βάση την αποτίμησή τους  από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών GRANT THORNTON

  Η ολοκλήρωση των εν λόγω μεταβιβάσεων τελεί υπό την αίρεση των, κατά Νόμο, οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων ή/και αντισυμβαλλομένων, όπου αυτές απαιτούνται.

  Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και να καθορίσει τους λοιπούς όρους των εν λόγω μεταβιβάσεων.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

  Υπέρ: 56.211.469  (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή :140.198 (0,21%)

  Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την κατ΄ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής - συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων σε 243.000 ίδιες μετοχές στο πλαίσιο της απόφασης της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ.) - για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 2α Ιουλίου 2018 μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή και σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
  καταργούμενου του προηγούμενου Προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 19.09.2018.

  Επίσης, χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

  Υπέρ: 65.076.063 (98,46%) Κατά: 878.524 (1,33%) Αποχή :140.198 (0,21%)

  Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, με 3ετή θητεία, η οποία θα απαρτίζεται από τους κ.κ.

  -        Κ. Αντωνόπουλο (μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

  -        Ι. Καλλέργη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) και

  -        Σ. Φίλο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. που διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα),

  οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785

  Υπέρ: 64.981.689 (98,32%) Κατά: 972.898 (1,47%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

  Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων