Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 16:06

  MLS Πληροφορική: Απόφαση Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" κατά 1.365.870 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,11 ευρώ για τη κάλυψη ιδίας συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης σε επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 καθώς και την αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

  Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 10 μετόχων που εκπροσωπούν το 70,82% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.793.726) μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στην ομόφωνη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

  1. Ενέκρινε τις  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2017-31.12.2017 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της χρήσης.

  2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2017-31.12.2017.

  3. Εξέλεξε ομόφωνα Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2018-31.12.2018 και καθόρισε την αμοιβή τους.

  4.Ένέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών και προενέκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών.

  5. Αποφάσισε παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.

  6. Εξέλεξε τον Μουρτάντα Μωχάμεντ Αλή Σαουγκί (Mourtanta Mochament Ali Saougki) ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του Χρήστου Αντωνιάδη που παραιτήθηκε.

  7. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" κατά ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (1.365.870) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,11 ευρώ για τη κάλυψη ιδίας συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης σε επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

  8. Αποφάσισε την δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.

  9. Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της (ήτοι 620.850 μετοχές) με ανώτατη τιμή αγοράς 10 € και κατώτατη 1 € ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα  μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ

  10. Επικύρωσε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ