Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 15:31

  Τεχνική Ολυμπιακή: "Πράσινο" από ΓΣ για διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων δραστηριοτήτων

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Tη διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου, καθώς και αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου, αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση της Τεχνικής Ολυμπιακής.

  Παράλληλα, αναβλήθηκε για τις 18 Ιουλίου η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και η Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στη ΓΣ εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, με εξαίρεση το 5ο και 6ο θέμα, για τα οποία μέτοχος που κατέχει το 34,83%, ζήτησε την αναβολή λήψης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, για την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας.

  Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό, από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κατ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με ημερομηνία καταγραφής 14/7/2018, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2017 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 3ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 4ο:      Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 5ο:   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ανεβλήθη η λήψη απόφασης, για την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

  Θέμα 6ο:      Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

  Ανεβλήθη η λήψη απόφασης, για την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.

  Θέμα 7ο:      Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 8ο:      Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2018, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 9ο:      Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 10ο:    Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησής της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, κατ' άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 11ο:    Ενημέρωση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε." υπέρ της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.", κατ' άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920 και την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." επί ιδιοκτησιών της  εταιρείας σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που έχει καταρτίσει με την εταιρεία "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θεμα 12ο: Ενημέρωση για την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." επί ιδιοκτησιών της  εταιρείας σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από σύμβαση χρεολυτικού δανείου που έχει καταρτίσει με την εταιρεία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 13ο:  Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 14ο: Διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.677.787 (ποσοστό 99,56% των συμμετεχόντων, 68,02% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 122.050 (ποσοστό 0,44% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων