Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 25-Ιουν-2018 15:43

  Πλαστικά Κρήτης: "Ναι" από Γ.Σ. σε μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την καταβολή μερίσματος ύψους 0,148 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "Πλαστικά Κρήτης". Επίσης, η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για μη λήψη κοινού ομολογιακού δανείου στην παρούσα φάση. 

  Όπως σημειώνει η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ σε σχετική ανακοίνωση, στις 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 31/05/2018 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

  Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 39 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 24.948.281 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών δηλ. ποσοστό 91,121% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

  Θέμα 1ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2017, τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τη διάθεση κερδών.

  Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2017 πρό φόρων ανέρχονται σε 24.221.410,08 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.914.978,16 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 17.306.431,92 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

  Για αμοιβές ΔΣ 621.320,00
  Αποθεματικό του Αρθρου 48Ν.4172 2.695.819,68
  Μέρισμα 4.052.121,60
  Κέρδη εις νέον 9.937.170,64
  Σύνολο 17.306.431,92

  Το μέρισμα που θα δοθεί ανά μετοχή θα είναι 0,148 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της Εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
  Παρασκευή 20/07/2018:
  Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2017.
  Δευτέρα 23/07/2018:
  Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2017 (record date).
  Παρασκευή 27/07/2018:
  Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2017.

  Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ρυθμίσει τα διαδικαστικά της καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

  Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας για τα σχετικά θέματα της διανομής μερίσματος.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
  Έγκυρα: 24.948.281
  Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.948.281 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

  Θέμα 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
  Έγκυρα: 24.948.281
  Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.948.281 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

  Θέμα 3ο - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
  Έγκυρα: 24.948.281
  Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.948.281 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

  Θέμα 4ο - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.


  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,11 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,11 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
  Παρασκευή 24/08/2018:

  Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.
  Δευτέρα 27/08/2018:
  Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date).
  Παρασκευή 31/08/2018:
  Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου.

  Αυτή η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας.

  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 8.213.760 από 11.225.472 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

  Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κειμενό του:

  "……Με την από 22.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ (3.011.712) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,41 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

  Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (8.213.760) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε μίας."

  Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, για την υλοποίηση της απόφασης επιστροφής κεφαλαίου στους δικαιούχους.

  Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας για τα σχετικά θέματα της επιστροφής κεφαλαίου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
  Έγκυρα: 24.948.281
  Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.948.281 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

  Θέμα 5ο - Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων τους.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για μη λήψη δανείου στην παρούσα φάση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
  Έγκυρα: 24.948.281
  Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.948.281 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

  Θέμα 6ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα να δοθούν αμοιβές του άρθρου 24 παρ.2 του ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμοίβονται με μηνιαίο μισθό και οι αμοιβές αυτές να είναι ίδιες με το προηγούμενο έτος.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
  Έγκυρα: 24.948.281
  Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.948.281 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

  Θέμα 7ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα τον κ. Λώλο Κωνσταντίνο του Μάρκου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 13821 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Φρίμα Παντελή του Παναγιώτη, Ορκωτό Λογιστή- Ελεγκτή με Α.Μ. 17231 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

  Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013.

  Η αμοιβή για τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη χρήση 2018 παραμένει ίδια με το 2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
  Έγκυρα: 24.948.281
  Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.927.337 Κατά: 20.944 Λευκά/Αποχή : 0

  Θέμα 8ο - Χορήγηση άδειας συμμετοχής μελών του Δ.Σ. σε διοικητικά συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών η και στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
  Έγκυρα: 24.948.281
  Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.948.281 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
  Ιωάννης Λεμπιδάκης
  Πρόεδρος Δ.Σ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων