Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 20-Ιουν-2018 14:45

  Χαιδεμένος: Απόφαση Γ.Σ. για επιστροφή ποσού 0,02 ευρώ/ μετοχή

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 166.815 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,02 ευρώ και επιστροφή ποσού 0,02 ευρώ σε κάθε μετοχή, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018 συμπληρώνεται όσον αφορά την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους την οποία αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20 06 2018 Ειδικότερα:

  Ποσό επιστροφής κεφαλαίου 166.815ευρώ και δη ποσού 0,020Ευρώ ανά μετοχή της.

  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου:

  Δευτέρα , 17 Σεπτεμβρίου 2018.

  Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (recorddate):

  Τρίτη ,18 Σεπτεμβρίου 2018.

  Ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου μέσω πιστωτικού ιδρύματος :

  Δευτέρα ,24 Σεπτεμβρίου 2018.

  Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω τραπεζικού πιστωτικού ιδρύματος .

  Αναλυτικά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 81,65% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.810.414μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

  Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.810.414

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,65%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.810.414

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ 6.810.414(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017

  Απαλλάχθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.810.414

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,65%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.810.414

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ 6.810.414(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  3. Εκλογή τακτικού ελεγκτήγια τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτού

  Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.810.414

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,65%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.810.414

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ 6.810.414(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920

  Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2017 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για την χρήση 2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.810.414

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,65%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.810.414

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ 6.810.414(100%). Κατά 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

  5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920

  Εγκρίθηκαν συμβάσεις συνδεδεμένων προσώπων με την εταιρία.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.810.414

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,65%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.810.414

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ 6.810.414(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  6. Καθορισμός της διάρκειας της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

  Καθορίστηκε η διάρκεια θητείας για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ίση με τη θητεία των νυν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει την 17.6.2020, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.810.414

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,65%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.810.414

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ 6.810.414(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 166.815 ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,02 ΕΥΡΩ και επιστροφή ποσού 0,02 ΕΥΡΩ σε κάθε μετοχή κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Σκοπός της μείωσης είναι η επιστροφή στους μετόχους ποσού 0,02 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 166.815 ΕΥΡΩ, καθώς η εταιρία λόγω του υψηλού ποσού του μετοχικού της κεφαλαίου δεν έχει ανάγκη για την επίτευξη των σκοπών της την επιστρεφόμενη στους μετόχους εταιρική περιουσία – Ορισθείσα ημερομηνία αποκοπής: 17/9/2018 - Ορισθείσα ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής (recorddate): 18/9/2018 - Ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής: 24/9/2018

  Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.810.414

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,65%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.810.414

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

  Υπέρ 6.810.414 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  8. Άλλα θέματα

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων