Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 19-Ιουν-2018 10:46

  Από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου η δημόσια προσφορά της B&F

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου η δημόσια προσφορά της B&F

  Την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ομολογιών της, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ανακοίνωσε η B&F Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων. 

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως και τις 22 Ιουνίου 2018, ενώ το επιτόκιο και η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε από την εταιρεία σε 4,95%.

  Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

  Η από 11.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία" ή "Εκδότρια" ή "B&F") και η από 07.06.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και Η, μεταξύ άλλων, αποφάσισαν:

  (α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το "ΚΟΔ"), συνολικού ποσού έως €25.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 25.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι "Ομολογίες"), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το "Πρόγραμμα ΚΟΔ"), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.3156/2003 (η "Έκδοση"),

  (β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (εφεξής η "Δημόσια Προσφορά") με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Η.ΒΙ.Π."), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.").

  Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων (€12.000.000), θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί ατόκως το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

  Η τιμή διάθεσης των προσφερομένων Ομολογιών έχει καθοριστεί από την Εταιρεία και είναι το 100% της ονομαστικής αξίας κάθε Ομολογίας, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να καταβάλλει στους ομολογιούχους τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς με βάση έτος 360 ημερών, επί του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε Ομολογίας, από την Ημερομηνία Εκδόσεως του ΚΟΔ με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 4,95%.

  Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά. Με βάση την τιμή διάθεσης των Ομολογιών, η οποία είναι το 100% της ονομαστικής τους αξίας, η μικτή πραγματική ετήσια απόδοση των Ομολογιών πληρωτέα σε εξαμηνιαία βάση είναι 4,95%.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τελική απόδοση, το επιτόκιο και την τιμή διάθεσης βλέπε ενότητα 4.3.3 "Καθορισμός Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών" του Ενημερωτικού Δελτίου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

  Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα γίνει με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

  Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική δήλωση βούλησης-κάλυψης (η "Δήλωση Βούλησης-Κάλυψης") για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 25.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

  Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 22 Ιουνίου κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

  Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Δήλωση Βούλησης - Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 14.06.2018 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το "Ενημερωτικό
  Δελτίο") και του Προγράμματος ΚΟΔ.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Δηλώσεις Βούλησης - Κάλυψης στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ", "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και "Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.", στους Λοιπούς Αναδόχους "ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." και "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.", καθώς και στα μέλη Η.Β.Ι.Π. και τους Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.Β.Ι.Π. για την υποβολή των Δηλώσεων Βούλησης – Κάλυψης μέσω της Υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π.

  Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμό Αξιών τους.

  Οι Δηλώσεις Βούλησης - Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

  Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις Δηλώσεις Βούλησης - Κάλυψης απευθείας στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Λοιπούς Αναδόχους. Επίσης, Δηλώσεις Βούλησης - Κάλυψης των Διαμεσολαβητών υποβάλλονται για λογαριασμό μόνον Ειδικών Επενδυτών απευθείας στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Λοιπούς Αναδόχους.

  Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές και οι Διαμεσολαβητές αυτών, μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και τους Λοιπούς Αναδόχους. Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

  Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 "Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερομένων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά" του Ενημερωτικού Δελτίου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

  Μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς και τον καθορισμό του ύψους της Έκδοσης από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

  • Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 7.500 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 25.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

  • Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 17.500 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 25.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών. Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη i. η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, ii. η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, iii. το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και iv. η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων