Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Απρ-2018 10:16

  Κορρές: Με 97,16% η Nissos Holdings μετά τη δημόσια πρόταση

  Κορρές: Με 97,16% η Nissos Holdings μετά τη δημόσια πρόταση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνολικά 162 μέτοχοι της Κορρές αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση της NISSOS HOLDINGS (CY) LTD, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, προσφέροντας συνολικά 85.478 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

  Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε την 26η Μαρτίου 2018 και έληξε την 23η Απριλίου 2018

  Παράλληλα, από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.276.919 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα.

  Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 13.200.461 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

  Σημειώνεται ότι το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβληθεί στους Αποδεχόμενους μετόχους την 27η Απριλίου 2018.

  Η Alpha Τράπεζα Α.Ε., ως Διαχειρίστρια, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθέναν πωλητή - Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός έχει επιλέξει στη σχετική δήλωση αποδοχής (η "Δήλωση Αποδοχής"), δηλαδή: είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στη Διαχειρίστρια, είτε δια πίστωσης μέσω του χειριστή, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει επιλέξει να τον εξουσιοδοτήσει για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του, είτε δια πιστώσεως λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, είτε δι’ εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με τους προαναφερθέντες τρόπους, από το κατάστημα της Διαχειρίστριας όπου έγινε η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

  Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος υπόκειται στις διατάξεις για τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταβολής του.

  Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν:
  (i) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών που θα έχουν
  προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα (οι "Μεταβιβαζόμενες Μετοχές"), και
  (ii) τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών υπέρ της εταιρείας "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (η "ΕΛ.Κ.Α.Τ."), που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Τιμήματος και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των (α) 20 ευρώ ή (β) του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

  Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερομένου Τιμήματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου και των ανωτέρω δικαιωμάτων εκκαθάρισης.

  Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων:
  (α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου (το "Δικαίωμα Εξαγοράς") και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

  (β) υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι τιμήματος σε μετρητά ίσου με το
  Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (το "Δικαίωμα Εξόδου"). Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων έχει εισαγάγει μέσω της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερόμενου Τιμήματος (δηλ. €5,08 ανά Μετοχή).

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ