Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 22-Δεκ-2017 12:20

  Αθηνά: Η Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. για την Δημόσια Πρόταση της J&P-Άβαξ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την προαιρετική Δημόσια Πρόταση της J&P-Άβαξ γνωστοποίησε σήμερα η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.

  Μεταξύ άλλων το Δ.Σ. σημειώνει ότι "η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας εξασφαλίζει την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της Εταιρείας με δεδομένο ότι ο Προτείνων, σύμφωνα με το εγκριθέν Πληροφοριακό Δελτίο, δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία".

  "Το προσφερθέν από τον Προτείνοντα τίμημα για την απόκτηση, στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημοσίας Προτάσεως, των μετοχών της Εταιρείας, ύψους Ευρώ 0,70 ανά μετοχή, βρίσκεται σε κάθε περίπτωση εντός του υπολογιζόμενου εύρους τιμών για την Εταιρεία, όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή ευρέως αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, σύμφωνα με την Έκθεση του Συμβούλου, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, οι δε τιμές προσδιορίστηκαν κατά το άρθρο 15 του Ν. 3641/2006 από τον παραπάνω Σύμβουλο, με τρεις (3) προσεγγιστικές μεθόδους, από 0,42 € έως 0,76 €."

  Ολόκληρη η ανακοίνωση:

  Το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής "το Δ.Σ.") της "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (στο εξής "η Εταιρεία") συνήλθε την 22η Δεκεμβρίου 2017 για να διατυπώσει την Αιτιολογημένη Γνώμη του σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση (στο εξής "η Δημόσια Πρόταση") της "J&P-ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" (στο εξής "ο Προτείνων") προς τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο "Νόμος"), η οποία (Αιτιολογημένη Γνώμη) συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση της "EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ", χρηματοοικονομικής συμβούλου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου (στο εξής "ο Σύμβουλος").

  Ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης την 13.11.2017 (στο εξής "η Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης"), υποβάλλοντας ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Δ.Σ. της Εταιρείας σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου. Το Πληροφοριακό Δελτίο για τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής "το Πληροφοριακό Δελτίο") εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 08.12.2017 και δημοσιεύθηκε την 12.12.2017. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε την 13.12.2017, ώρα 08:00 π.μ., και λήγει την 10.01.2018 με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

  Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €34.039.587,00 και διαιρείται σε 113.465.290 κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη (στο εξής οι "Μετοχές"). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.").

  Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 112.508.748 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99,157% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 956.542 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό 0,843% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

  Ενόψει των ανωτέρω, το Δ.Σ. κατά την παραπάνω συνεδρίασή του διετύπωσε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την ακόλουθη Αιτιολογημένη Γνώμη:

  Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που ελέγχονται ή κατέχονται από Μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας

  Ο Βασικός Μέτοχος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που, αμέσως ή εμμέσως, κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

  Βασικός Μέτοχος

  J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ: 99,157% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 112.508.748 μετοχές.

  Μέλη Δ.Σ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

  Χρήστος Ιωάννου,  Πρόεδρος Δ.Σ.                                    

  Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.                

  Απόστολος Μύτιλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

  Αναστάσιος Τσακανίκας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  Γεώργιος Απέγητος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κατέχει μετοχές της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.

  Β. Ενέργειες του Δ.Σ. της Εταιρίας

  Το Δ.Σ. της Εταιρείας δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας και ενδέχεται να οδηγήσει στη ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, δεν πραγματοποίησε και δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει επαφές για τη διατύπωση ανταγωνιστικών προτάσεων.

  Γ. Συμφωνίες του Δ.Σ. ή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας

  Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες μεταξύ των Μελών του Δ.Σ της Εταιρείας και του Προτείνοντος.

  Δ. Αιτιολογημένη Άποψη του Δ.Σ.

  Για τη διαμόρφωση της Γνώμης του το Δ.Σ. έλαβε υπόψη τα συμφέροντα της Εταιρείας, των μετόχων της και του προσωπικού της, βάσει των όσων αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Περαιτέρω, το Δ.Σ. έλαβε υπόψιν τα ακόλουθα:

  (α) Το προσφερόμενο αντάλλαγμα:

  Το προσφερόμενο αντάλλαγμα ανέρχεται σε €0,70 τοις μετρητοίς (στο εξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα") για κάθε προσφερόμενη μετοχή της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

  Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους αποδεχόμενους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

  (α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει, και

  (β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

  Κατά συνέπεια, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά τα ως άνω δικαιώματα εκκαθάρισης και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

  (β) Την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου:

  Ο Σύμβουλος προέβη στη σύνταξη αναλυτικής έκθεσης στην οποία εφαρμόζονται τρείς διαφορετικές ευρέως αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης ως ακολούθως:

      Μέθοδος Α΄ - Αποτίμηση της Εταιρείας με Πολλαπλασιαστές / Αριθμοδείκτες (Multiples) Ομοειδών Εταιρειών και Δεικτών
      Μέθοδος Β΄ - Αποτίμηση της Εταιρείας με βάση τον Μέσο Οικονομικό Κύκλο (Mid-Cycle Fair Value), και
      Μέθοδος Γ΄ - Αποτίμηση της Εταιρείας με βάση τα Προσφερόμενα Υπερτιμήματα σε Επιλεγμένες Δημόσιες προτάσεις στην Ελληνική Αγορά

  Με βάση τα αποτελέσματα των μεθόδων υπολογισμού του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου και τη στάθμιση εκάστης μεθόδου για την αξιολόγηση του προσφερόμενου τιμήματος της Δημόσιας Πρότασης για την αγορά έως 956.542 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης το προσφερόμενο τίμημα €0,70 για κάθε μετοχή της Εταιρείας, βρίσκεται σε κάθε περίπτωση εντός του υπολογιζόμενου εύρους τιμών, όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή ευρέως αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, και προσδιορίστηκε σε €0,42 - €0,76 ανά μετοχή.

  (γ) Τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας:

  Σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της Εταιρείας, το προσφερόμενο τίμημα των €0,70 είναι:

      υψηλότερο κατά 61,7% της τελευταίας τιμής κλεισίματος προ της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης,
      υψηλότερο κατά 13,1% της μεσοσταθμισμένης τιμής της μετοχής κατά τους τρείς μήνες που προηγούνται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης,
      υψηλότερο κατά 12,5% της μεσοσταθμισμένης τιμής της μετοχής κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης,
      υψηλότερο κατά 13,6% της μεσοσταθμισμένης τιμής της μετοχής κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, και
      υψηλότερο κατά 2,9% της τελευταίας τιμής κλεισίματος της μετοχής (ήτοι της 21.12.2017).

  (δ) Τους επιχειρηματικούς στόχους του Προτείνοντος σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο:

  Ο Προτείνων μέσω της Δημόσιας Πρότασης στοχεύει στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα αποτελεί προϋπόθεση για τον απώτερο σκοπό της πλήρους απορρόφησής της από τον Προτείνοντα, κατόπιν της διαγραφής των Μετοχών της από το Χ.Α.

  Η στρατηγική απόφαση και ο απώτερος στόχος του Προτείνοντα για την απορρόφηση της Εταιρείας βασίζεται στους παρακάτω δύο βασικούς λόγους:

  i)     η Εταιρεία μετά την πώληση του υποκαταστήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 2016 παρουσιάζει χαμηλή δραστηριότητα, χωρίς σαφές περιθώριο ανάκαμψης των οικονομικών της στοιχείων στο άμεσο μέλλον,

  ii)   με βάση χρηματοοικονομικά κριτήρια δεν δικαιολογείται πλέον η αυτόνομη πορεία της Εταιρείας καθώς δεν προσδίδει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το εργοληπτικό της πτυχίο στον όμιλο της J&P-ΑΒΑΞ.

  Ειδικότερα ο Προτείνων, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ώστε κατά κύριο λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών του σχεδίων για την Εταιρεία καθώς και να εξοικονομήσει τους πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. με δεδομένη και την ένταξή της στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών.

  Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στη στρατηγική της Εταιρείας και τους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ελέγχει ήδη την Εταιρεία ενώ αρκετά μέλη είναι κοινά στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών.

  Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του. Επιπλέον, δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του, καθώς και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με εξαίρεση τις συμμετοχές της Εταιρείας που ήδη έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος.

  Το γεγονός ότι η Εταιρεία ελέγχεται από τον Προτείνοντα διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που ακολουθεί αδιαλείπτως η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, μέχρι και σήμερα, ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της και τις συνεχείς δράσεις κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

  Τέλος ο Προτείνων δεν προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών μέχρι και την ολοκλήρωση της απορρόφησης.

  (ε) Τις πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση:

  Ο Προτείνων δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

  Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος και πάντα σε συνάρτηση με την πορεία ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας.

  Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μέχρι και σήμερα δεν έχουν υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο χωριστή γνώμη σχετικά με τις επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην απασχόληση των εργαζομένων.

  (στ) Την τρέχουσα μετοχική σύνθεση της Εταιρείας και τις προθέσεις των υφιστάμενων μετόχων.

  Σύμφωνα με την από 18.07.2017 τελευταία γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007 στην οποία προέβη η Εταιρεία, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ κατέχει 112.508.748 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99,157% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω, το Δ.Σ. της Εταιρείας διετύπωσε την ακόλουθη Αιτιολογημένη Γνώμη:

      Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας εξασφαλίζει την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της Εταιρείας με δεδομένο ότι ο Προτείνων, σύμφωνα με το εγκριθέν Πληροφοριακό Δελτίο, δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία.
      Το προσφερθέν από τον Προτείνοντα τίμημα για την απόκτηση, στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημοσίας Προτάσεως, των μετοχών της Εταιρείας, ύψους Ευρώ 0,70 ανά μετοχή, βρίσκεται σε κάθε περίπτωση εντός του υπολογιζόμενου εύρους τιμών για την Εταιρεία, όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή ευρέως αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, σύμφωνα με την Έκθεση του Συμβούλου, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, οι δε τιμές προσδιορίστηκαν κατά το άρθρο 15 του Ν. 3641/2006 από τον παραπάνω Σύμβουλο, με τρεις (3) προσεγγιστικές μεθόδους, από 0,42 € έως 0,76 €.

  Οι ανωτέρω διατυπωθείσες εκτιμήσεις δεν επέχουν θέση απόψεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής ή μη της προαιρετικής Δημοσίας Προτάσεως από τους μετόχους της Εταιρείας, ούτε λογίζονται ως προτροπή ή αποτροπή των τελευταίων για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

  Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν.3461/2006 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3461/2006 στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. www.helex.gr, το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.athena-sa.gr.

  Αιτιολογημένη Γνώμη ΔΣ ΑΘΗΝΑ

  Εκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων