Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Δεκ-2017 21:42

  ΕΧΑΕ: Αλλαγές στο Μοντέλο Διαπραγμάτευσης των Αγορών του Χ.Α.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις συνακόλουθες αλλαγές στο Μοντέλο Διαπραγμάτευσης των Αγορών του Χ.Α., σε επίπεδο των εκτελεστικών Αποφάσεων Χ.Α., που θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι την 3/1/2018.

  Συγκεκριμένα, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ανακοίνωσε τα εξής:

  Α.      Τροποποιήσεις που αφορούν στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης

  Β.      Τροποποιήσεις προσαρμογής στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αγορών (MiFID II/MiFIR)

  Γ.       Τροποποίηση της αξιολόγησης Ειδικής Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών Χ.Α. και δημοσιοποίησης των στοιχείων αυτής

  Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί Εικονική Συνεδρίαση των Μελών για τον έλεγχο ετοιμότητας των συστημάτων. Μετά το πέρας της Εικονικής Συνεδρίασης θα υπάρξει ανακοίνωση για τις αλλαγές που θα ισχύσουν από την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

  Α.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

  Κατάργηση των κατηγοριών διαπραγμάτευσης "Χαμηλή Διασπορά” και "Προς Διαγραφή”

  Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στις εν λόγω κατηγορίες θα μεταφερθούν στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης,  τα κριτήρια των οποίων πληρούσαν κατά την τελευταία αναθεώρηση, πριν την ισχύ της τροποποίησης.

  Η ημερομηνία εφαρμογής θα ανακοινωθεί από το Χ.Α.

  Β.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

  Β1.  Τροποποιήσεις Κανονισμού

  Επικαιροποιούνται διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν στις ρυθμίσεις MiFID ΙΙ/MiFIR όπως ακολούθως:

  1.            Εισάγεται υποχρέωση των Μελών να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες ελέγχου του Χ.Α. σε σχέση με την αξιολόγηση δέουσας επιμέλειας που το Χ.Α. διενεργεί κατά την εξέταση των αιτήσεων απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους. Σε αυτά τα πλαίσια το Χ.Α. διενεργεί ετησίως αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο της συμμόρφωσης των Μελών του προς τις προϋποθέσεις οργανωτικής επάρκειας.

  2.            Εισάγονται ειδικότερες απαιτήσεις στα Μέλη σχετικά με την παροχή στους πελάτες τους των υπηρεσιών  Άμεσης  Ηλεκτρονικής Πρόσβασης (υπηρεσίες ΑΠΑ και ΑπΕΠΑ).

  3.            Εισάγεται η νέα υποχρέωση πλέον των Μελών έναντι Aλγοριθμικών συναλλαγών τα οποία θα οφείλουν μεταξύ άλλων:

  να δηλώνουν στο Χρηματιστήριο, την κατάρτιση Aλγοριθμικών συναλλαγών με τη διαδικασία που αυτό ορίζει και να ενημερώνουν ως προς κάθε θέμα δυσλειτουργίας τους που μπορεί να δημιουργείται σε σχέση με τη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών

  να εφαρμόζουν διαδικασίες δοκιμαστικής λειτουργίας των αλγορίθμων στο περιβάλλον δοκιμών

  να συμμορφώνονται με τις ειδικότερες τεχνικές απαιτήσεις που θέτει το Χρηματιστήριο, για τη διάκριση των Αλγοριθμικών Συναλλαγών ή της χρήσης Τεχνικής Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα.

  4.            Εισάγεται η υποχρέωση του Χ.Α. να τηρεί στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, τα στοιχεία σχετικά με όλες τις εντολές για Χρηματοπιστωτικά Μέσα επί των οποίων διενεργούνται συναλλαγές μέσω των Αγορών του.

  5.            Εισάγεται η υποχρέωση του Χ.Α. να διαθέτει ρυθμίσεις αναφορικά με τα όρια ανά Mέλος του αριθμού εντολών που αποστέλλονται στο σύστημα.    

  6.            Εισάγεται η υποχρέωση του Χ.Α. προκειμένου όλοι οι χρόνοι των μηνυμάτων του ΟΑΣΗΣ να αναφέρονται σε UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα).  

  7.            Τροποποιείται η σχετική αναφορά στο Βήμα Τιμής που θα ακολουθεί συγκεκριμένο Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.  

  8.            Τίθεται πρόβλεψη για την προσθήκη νέων πεδίων που θα περιλαμβάνονται στην εντολοδοσία τα οποία διακρίνονται σε:

  ·         Υποχρεωτικά πεδία
  ·         Προαιρετικά πεδία

  9.            Εισάγονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο της Ειδικής Διαπραγμάτευσης (ΕΔ), ως εξής:

  ·         Σε περιπτώσεις μη-δηλωμένου Ειδικού Διαπραγματευτή, εφόσον πληρούνται οι συνθήκες που προσδιορίζουν μια δραστηριότητα ως ΕΔ, θα ισχύουν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το Κανονισμό.

  ·         Το Χρηματιστήριο θα γνωστοποιεί στα Μέλη τυχόν αλλαγές στους όρους ειδικής διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την εφαρμογή τους.  

  10.          Εισάγονται τροποποιήσεις στην προσυναλλακτική διαφάνεια για την αξία των πακέτων και τις εξαιρέσεις που υφίστανται ως εξής:  

  11.          Προσθήκη της καθημερινής υποχρέωσης του Χ.Α. για τον υπολογισμό του λόγου ανεκτέλεστων εντολών προς εκτελεσμένες.  

  12.          Ενισχύεται η προσυναλλακτική και μετασυναλλακτική διαφάνεια των Αγορών Χ.Α. σύμφωνα με συγκεκριμένο Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο και εισάγονται νέες απαιτήσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της εκτέλεσης των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές του.   

  Για τις αλλαγές που αφορούν τα σημεία: (7) Βήμα Τιμής και (10) Πακέτα συναλλαγών, η ημερομηνία εφαρμογής θα ανακοινωθεί από το Χ.Α.

  Για τα υπόλοιπα σημεία η ημερομηνία εφαρμογής ορίζεται η  03/01/2018.

  Σημειώνεται, ότι οι αντίστοιχες τροποποιήσεις εισάγονται και στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝΑ.

  Β.2. Τροποποιήσεις Αποφάσεων

  Τροποποιούνται οι Εκτελεστικές αποφάσεις του ΧΑ, οι οποίες εξειδικεύουν τις παραπάνω τροποποιήσεις του Κανονισμού. Ειδικότερα:

  Β.2.1.     ΑΠΟΦΑΣΗ 1:

  1.            Στην Απόφαση 1 εισάγεται νέο άρθρο στο οποίο ορίζονται οι γενικότερες οργανωτικές απαιτήσεις των Μελών που δραστηριοποιούνται μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών, Τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα και νέο άρθρο 6 για τις Υπηρεσίες ΑΠΑ και ΑπΕΠΑ.

  Α)           Ειδικότερα ορίζεται ότι τα Μέλη που δραστηριοποιούνται μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο Χ.Α. οφείλουν να συμμορφώνονται κατά πάντα χρόνο με τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών και προτού προβούν σε αλγοριθμικές συναλλαγές να ενημερώνουν σχετικά το ΧΑ αποστέλλοντας τις πληροφορίες όπως αναφέρονται κατωτέρω:

  ·         Όνομα αλγορίθμου
  ·         Κωδικός αλγορίθμου
  ·         Όνομα υπευθύνου εντός του Μέλους
  ·         Μέσα δοκιμής καταλληλότητας του αλγορίθμου
  ·         Χρονική περίοδος δοκιμής
  ·         Βεβαίωση σωστής λειτουργίας
  ·         Χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία αφορά ο αλγόριθμος
  ·         Ημερομηνία έναρξης του αλγορίθμου στο σύστημα παραγωγής
  Η ισχύς των ανωτέρω προβλέψεων ορίζεται η 03/01/2018.  Οι δηλώσεις των αλγορίθμων στο ΧΑ θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 15/12/2017.

  Β)            Όσον αφορά στην Άμεση  Ηλεκτρονική Πρόσβαση στο Χ.Α., τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν στο Χ.Α με αίτησή τους την πρόθεσή τους για την παροχή της υπηρεσίας ΑΠΑ ή ΑπΕΠΑ σε πελάτες τους, πριν προβούν σε ενεργοποίηση της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας είναι να διαθέτουν πολιτική για την επιλογή και την αξιολόγηση των πελατών, η οποία κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γραπτή συμφωνία με τους πελάτες και την τήρηση αρχείων της εν λόγω αξιολόγησης. Η ισχύς των ανωτέρω προβλέψεων ορίζεται η 03/01/2018.

  Γ)            Σχετικά με την τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα, ορίζεται ότι το Χ.Α. παρέχει στα Μέλη όλες τις πληροφορίες, κατόπιν σχετικής αίτησης, αναφορικά με τον κατά προσέγγιση αριθμό μηνυμάτων που εισάγουν μέσω Αλγοριθμικών συναλλαγών για την Τεχνική κατάρτιση αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα. Η ισχύς των ανωτέρω προβλέψεων ορίζεται η 03/01/2018.

  2.            Τέλος οριοθετούνται οι διατάξεις που αφορούν στον ετήσιο έλεγχο των Μελών ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική επανεξέταση της συμμόρφωσης των Μελών Αγοράς και ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την συμμόρφωσή τους. Η ισχύς των ανωτέρω προβλέψεων ορίζεται η 03/01/2018.

  Β.2.2      ΑΠΟΦΑΣΗ 2:

  Στην Απόφαση 2 τροποποιούνται τα όρια του εύρος τιμών του ζεύγους εντολών ώστε να αποτυπώνονται σε 4 δεκαδικά σύμφωνα με τα νέα βήματα τιμής με ισχύ όπως θα ανακοινωθεί από το Χ.Α.

  Β.2.3.     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10, 13 ,12 και 15

  Τροποποιούνται ως προς το σκέλος της Ελάχιστης ποσότητας προσυμφωνημένης συναλλαγής στα παράγωγα προϊόντα με ισχύ όπως θα ανακοινωθεί από το Χ.Α.

  Β.2.4.     ΑΠΟΦΑΣΗ 22:

  Στην Απόφαση 22 επέρχονται μια σειρά από προσαρμογές που αφορούν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ως εξής:

  1.            Στο βήμα τιμής ορίζεται ότι οι κινητές αξίες θα ακολουθούν το πλαίσιο της κοινής κοινοτικής νομοθεσίας και θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ. Επισημαίνεται ότι για την πρώτη μέρα εφαρμογής, όπως θα ανακοινωθεί από το Χ.Α., για τις μετοχές-ETF θα γίνει στρογγυλοποίηση της τιμής εκκίνησης στο ορθό βήμα τιμής.

  2.            Προσδιορίζεται η ελάχιστη αξία του Απλού Πακέτου (Μεθόδου 6-1) επί Ομολόγων, Μεριδίων Δ.Α.Κ., Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants) και δικαιωμάτων επί μετοχών με ισχύ όπως θα ανακοινωθεί από το Χ.Α.

  3.            Εισάγεται η έννοια της σημαντικής βραχυπρόθεσμης αλλαγής συνδυαστικά τιμής και όγκου συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών μέσων που χαρακτηρίζονται ως ρευστές με ισχύ από 03/01/2018.

  4.            Εισάγεται η έννοια του προσυναλλακτικού ελέγχου των εντολών από το σύστημα, ως ασυνήθιστα μεγάλου μεγέθους όγκος εντολής με ισχύ από 03/01/2018.

  5.            Εισάγεται η υποχρέωση του ΧΑ να υπολογίζει τα όρια των ανεκτέλεστων εντολών προς συναλλαγές σε επίπεδο αριθμού πράξεων και όγκου.

  Η ισχύς της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 03/01/2018.  

  6.            Αποτυπώνονται τα νέα πεδία των εντολών που εισάγονται στο σύστημα, με ισχύ από 03/01/2018:

  Υποχρεωτικά στοιχεία:

  1.            Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη

  2.            Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης

  3.            Εκτέλεση εντός της επιχείρησης

  4.            Μη εκτελών μέλος

  5.            Άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση

  6.            Είδος λογαριασμού

  7.            Δραστηριότητα παροχής ρευστότητας

  Προαιρετικά στοιχεία:

  1.            Σήμανση ειδικής συναλλαγής με μέρισμα

  2.            Σήμανση διπλότυπων αναφορών συναλλαγών

  7.            Εισάγεται η έννοια της Υπηρεσίας Τήρησης Αρχείων Εντολών η οποία ρυθμίζει την υποχρέωση των Μελών στον εμπλουτισμό των εντολών μέσω της εν λόγω υπηρεσίας με ισχύ από 03/01/2018.

  Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής των αλλαγών, όπως θα ανακοινωθεί από το Χ.Α., οι εντολές διαρκείας του Συστήματος θα διαγραφούν.

  Γ.       ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΧΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  Τροποποίηση της Απόφασης 2 αναφορικά με το Μοντέλο Αξιολόγησης Ειδικών Διαπραγματευτών της Αγοράς Αξιών και στη δημοσιοποίηση του στην Ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ που αφορά στα εξής κριτήρια αξιολόγησης:

  Στο "Κριτήριο λόγος αξία από εντολές προς συνολική αξία (Q)", το ποσοστό για τις μετοχές της Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας (ΜΥΣΔ) τροποποιείται από Q>10% σε Q>7%.

  Στο "Κριτήριο λόγος αξία από εντολές προς συνολική αξία (Q)", το ποσοστό για τις μετοχές της Μεσαίας (ΜΜεΣΔ) και Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας (ΜΜιΣΔ) τροποποιείται από Q>10% σε Q>5%.

  Το "Κριτήριο Βελτίωση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (V)" που ισχύει μόνο για τις μετοχές της Μεσαίας Συναλλακτικής Δραστηριότητας (ΜΜεΣΔ), τροποποιείται από V=+0.02% σε V=+0.01%

  Πλέον όλα τα στοιχεία αξιολόγησης θα αναφέρονται αναλυτικά σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

  εεεε3.JPG

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων