Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 06-Δεκ-2017 13:34

  ΕΛΤΡΑΚ: Πράσινο φως από Γ.Σ. για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

  ΕΛΤΡΑΚ: Πράσινο φως από Γ.Σ. για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος ποσού 9.681.119,02 ευρώ, ήτοι 0,6890 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

  Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,58565 € ανά μετοχή.

  Παράλληλα, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 8.444.633,57 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "υπέρ το άρτιο" με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €0,6010, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών. Επίσης, ενέκρινε ομόφωνα, την ταυτόχρονη, ισόποση με την αύξηση, μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €0,6010 προς επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας του συνολικού ποσού 8.444.633,57 ευρώ.

  Τέλος, ενέκρινε τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση, που συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στη Ν. Κηφισιά, παρέστησαν συνολικά 15 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 10.938.240 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 77,85% του συνόλου των μετοχών της.

  Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  1. Ενέκρινε ομόφωνα, τη διάθεση κερδών από φορολογημένα αποθεματικά προηγουμένων χρήσεων και συγκεκριμένα τη διανομή μερίσματος ποσού εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα ευρώ και δύο λεπτών (9.681.119,02€), ήτοι 0,6890 ευρώ ανά μετοχή.

  Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,58565 € ανά μετοχή.

  Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2017 (record date). Από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος.

  2. Ενέκρινε ομόφωνα, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (8.444.633,57 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "υπέρ το άρτιο" με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,6010 €, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών. Επίσης, εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

  3. Ενέκρινε ομόφωνα, την ταυτόχρονη, ισόποση με την αύξηση, μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,6010 € προς επιστροφή στα μετόχους της εταιρείας του συνολικού ποσού των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (8.444.633,57 €).

  Επίσης, εξουσιοδότησε το ΔΣ να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης καταβολής επιστροφής κλπ) σχετικά με την εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας. Θ’ ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση σχετικά με την αποκοπή του δικαιώματος και την καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου, μετά την πλήρωση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων.

  4. Ενέκρινε ομόφωνα, την Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου, ως εξής:

  "Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 06.12.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (8.444.633,57 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "υπέρ το άρτιο" η οποία υλοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,6010 €, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

  Ταυτόχρονα, με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 06.12.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ίσο με την αύξηση ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (8.444.633,57 €) λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών κατά 0,6010 € κάθε μία. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο μετά τις ως άνω ταυτόχρονες αύξηση και μείωση επανέρχεται στο προηγούμενο ύψος του και ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (4.777.330,14 €), διηρημένο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (14.050.971) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας."

  5. Ενέκρινε ομόφωνα, τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού και η παρ. 1 του οικείου άρθρου τίθεται ως εξής:

  "Σκoπός της Εταιρείας είvαι η εμπoρία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή μηχαvώv, oχημάτωv, αvταλλακτικώv και εξαρτημάτωv συμπεριλαμβαvoμέvωv ελαστικώv αυτώv, καθώς και καλλιεργoύμεvωv φυτικώv ειδώv, η άσκηση επιχειρήσεως παραγγελίας και αvτιπρoσωπειώv μηχαvημάτωv, αvταλλακτικώv και εξαρτημάτωv, η λειτουργία συνεργείων μηχανών, οχημάτων και πλοίων, η κατασκευή εξαρτημάτων, μεταλλοτεχνία, διάφορες μηχανουργικές εργασίες, συντήρηση και επισκευαστικές εργασίες για μηχανήματα έργων, ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης φορτίων και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, καθώς και η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία, η αγoρά και εκμετάλλευση πλoίωv και μηχαvημάτωv, η αvάληψη και εκτέλεση εργoλαβιώv και υπεργoλαβιώv χωματoυργικώv έργωv, ως και η άσκηση πάσης φύσεως vαυτιλιακώv εργασιώv. Επίσης, σκοπός της εταιρίας είναι η αποθήκευση και άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες."

  6. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το τρέχον οικονομικό έτος διαφαίνεται κερδοφόρο.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων