Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 13-Νοε-2017 12:31

  Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή η Axon

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή προσπαθεί να επιτύχει η Axon προκειμένου να ενισχύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές ώστε -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της καθώς και η άρση των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του ΚΝ 210/1920.

  Ειδικότερα, στη σημερινή (μετ αναβολής από τις 20 Οκτωβρίου) γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενημέρωσε ότι προσπαθεί να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή μέσω μιας σειράς ενεργειών, όπως: 

  α) η αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου, κυρίως μέσω της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή,
  β) η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της,
  γ) η διοικητική, οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου μέσω της περαιτέρω περιστολής του λειτουργικού κόστους, της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς και με στόχο την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων και
  δ) η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.

  Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ΔΣ ενημέρωσε τη ΓΣ για τις επιπτώσεις που είχε στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας η κρίση και συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας.

  Αναλυτικά, κατά την ΓΣ ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2016 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί να μην εγκρίνει τα τιθέμενα προς την γενική Συνέλευση Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2016 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεδομένου ότι δεν ήταν πλήρη. Περαιτέρω η Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε νέα Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση του θέματος αυτού όταν ολοκληρωθεί η σύνταξη των Ετήσιων στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2016.

  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1-31/12/2016), σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 2190/1920.

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί, να συζητήσει το θέμα στην νέα Γενική
  Συνέλευση που θα εγκρίνει τα Ετήσια στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2016.

  Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2017,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές – CROWE HORWATH με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125 η οποία θα εκτελέσει τα καθήκοντα της σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Ως προς την αμοιβή αυτής, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Θέμα 4ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την από 26.06.2017 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κας Πάκα Παρασκευής (αριθ. πρακτικού 665/27.06.2017), και την αντικατάσταση της από τον κο Λιακουνάκο Θωμά του Νικολάου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την από 10/07/2017 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κου Κεπενέκη Ιωάννη (αριθ. πρακτικού 666/20.07.2017), και την μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αλλά το Διοικητικό συμβούλιο συνεχίσει το υπόλοιπο της θητείας του με 4μελη σύνθεση.

  Θέμα 5ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

  Επί του 5ου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

  1. Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου
  2. Λιακουνάκο Θωμά του Νικολάου
  3. Βασιλείου Μαρίνα του Ιωάννη
  καθώς επίσης και, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους:
  4. Κωνσταντίνο Λεόντιο του Δημητρίου, και
  5. Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου.

  Η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, ήτοι έως την 07.09.2019.

  Θέμα 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

  Επί του 6ου θέματος η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Αρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 και τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όρισε παμψηφεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, τους κ.κ. Λιακουνάκο Θωμά του Νικολάου, Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου και Λεόντιο Κωνσταντίνο του Δημητρίου με διετή θητεία, και συγκεκριμένα έως την 07/09/2019. Περαιτέρω εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κο Λεόντιο Κωνσταντίνο του Δημητρίου.

  Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/20 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και αποφάσισε τη συνέχιση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε αναλυτικά την Συνέλευση των μετόχων για τις επιπτώσεις που είχε στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας η κρίση και συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας.

  Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή και να ενισχύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της καθώς και η άρση των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του ΚΝ 210/1920. Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές αφορούν: α) την αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου, κυρίως μέσω της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, β) την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, γ) την διοικητική, οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου μέσω της περαιτέρω περιστολής του λειτουργικού κόστους, της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς και με στόχο την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων και δ) την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.

  Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε προς τη Γενική Συνέλευση ως πρόσφορη λύση την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η Διοίκηση της Εταιρείας θα εξακολουθήσει τις διερευνητικές ενέργειες προς άντληση κεφαλαίων και αυτό το θέμα θα επανεξετασθεί σε περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες δεν ευοδωθούν.

  Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Η Συνέλευση των μετόχων εξέτασε το θέμα του δανεισμού της Εταιρείας από την Τράπεζα Πειραίως και ομόφωνα εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο όπως συνεχίσει τις προσπάθειες επαφών με την Τράπεζα και τις διαπραγματεύσεις προς τον σκοπό της εξεύρεσης συνολικής λύσης διευθέτησης των εν λόγω δανείων. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ