Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Οκτ-2017 11:40

  Frigoglass: Πώς διατέθηκαν τα αντληθέντα κεφάλαια της ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περιγράφει η Frigoglass.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά την από 30.10.2017 έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 174.588.263 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τα αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης ανήλθαν σε €63.459.341,82.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 19.10.2017 απόφασή του πιστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ότι κατεβλήθη μερικώς το ποσό της Αύξησης, δηλαδή κατά €62.851.774,68 με την έκδοση 174.588.263 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,36 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθεισών μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι το ποσό των €607.567,14, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο"

  Οι τελικές δαπάνες της έκδοσης ανήλθαν €1.565.100,65 ενόψει της μερικής κάλυψης του ποσού της Αύξησης και των τελικών δαπανών της έκδοσης ως ανωτέρω, τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης, διατέθηκαν ήδη κατά ποσοστό περίπου 76% και συγκεκριμένα κατά το ποσό €46.975.947,28, στα πλαίσια των αναφερομένων στην ενότητα 1.3.4. του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου του από 18.09.2017 Ενημερωτικού Δελτίου ως εξής:

   

  Η Frigoglass σημειώνει ότι τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια της Αύξησης, ήτοι ποσό ύψους €14.918.293,89 (διαμορφωθέντα ενόψει της μερικής κάλυψης του ποσού της Αύξησης και των τελικών δαπανών της έκδοσης ως ανωτέρω) εκ των αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης προς κάλυψη των αναγκών των θυγατρικών εταιριών του ομίλου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου, μέσω της θυγατρικής της Εταιρεία Frigoinvest Holdings BV.

  Μέχρι την διάθεσή τους θα είναι τοποθετημένα σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και των  θυγατρικών της.

  Περαιτέρω, για σκοπούς υπολογισμού των ορίων του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007 και των μεταβολών της παρ. 4 του ίδιου άρθρου για τα υπόχρεα πρόσωπα των άρθρων 9, 10 και 11 του ως άνω νόμου, η Εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των €68.923.034,28, διαιρούμενο σε 191.452.873 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,36 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 191.452.873.

  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 23/10/2017 ανακοίνωση της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατόπιν μετατροπής των εκεί αναφερόμενων μετατρέψιμων ομολογιών με την έκδοση 163.984.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία θα εκδώσει σχετική με τα ανωτέρω ανακοίνωση.

  Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έγινε με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 22,4662517544135 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά μετοχή, σε τιμή διάθεσης €0,36348.

   

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020