Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 24-Ιουλ-2017 18:17

  Q&R: Πράσινο φως από Γ.Σ. σε ταμιακή διευκόλυνση από θυγατρική

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εγκρίθηκε από την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "QUALITY & RELIABILITY  A.E." η ταμιακή διευκόλυνση από τη θυγατρική της εταιρεία Quality & Reliability UK Limited για τη χρήση 2017 καθώς και η επιστροφή στο  2017 του ποσού των 950.000 € το οποίο χορηγήθηκε από την θυγατρικής το 2016, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

  Παράλληλα, η Γ.Σ. εξέλεξε  ομόφωνα και παμψηφεί τον κ Θεόδωρο Γεώργα του Στυλιανού ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό) εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Αθανάσιου Παπαγγελόπουλου.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 24 Ιουλίου 2017, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι. Στην Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση  των μετόχων έλαβαν μέρος 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.016.405 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 46,64  % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

  Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  1.580.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού  δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.  Η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

  1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2016, ήτοι από 01-01-2016 έως 31-12-2016, μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  2) Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον  Ελεγκτή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016.

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  3) Εξέλεξε  ομόφωνα και παμψηφεί την  ελεγκτική εταιρεία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε" με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 για την χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 και ενέκρινε την αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017 της εταιρείας και των θυγατρικών της DIGIBOOKS4ALL AE και MYEBOOKS AE. Επίσης όρισε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Ιωάννη Καλογερόπουλο του Βασιλείου με ΑΜΣΟΕΛ 10741 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Χριστόφορο Αχινιώτη του Ιωάννη με ΑΜΣΟΕΛ 35961

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  4) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί α) ταμιακή διευκόλυνση της εταιρείας από την θυγατρική της εταιρεία Quality & Reliability UK Limited για τη χρήση 2017, β) την επιστροφή στο  2017 του ποσού των 950.000 € το οποίο χορηγήθηκε από την θυγατρικής το 2016.

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  5) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών ύψους εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (114.000,00€) σε καθένα από τους κ.κ. Νικόλαο Πασχαλάκη, Παναγιώτη Πασχαλάκη και Θεόδωρο Καραγιάννη καθώς και είκοσι πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (25.000,00) στον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη για την χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017  .

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  6) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή άδειας με βάση το άρθρο 23α του κν.2190/1920 για σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αντικείμενο την προώθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την υλοποίηση έργων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Εφόσον οι σχετικές με έργα πληροφορικής συμβάσεις συναφθούν εντός του 2017, οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ που θα απασχοληθούν στην υλοποίησή τους , θα εξαρτηθούν από  το ύψος αυτών και θα καθορισθούν από επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκλιθεί ειδικά για το σκοπό αυτό

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  7) Εξέλεξε  ομόφωνα και παμψηφεί τον κ Θεόδωρο Γεώργα του Στυλιανού ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό) εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Αθανάσιου Παπαγγελόπουλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα λοιπά μέλη απαρτίζεται από τα μέλη που ορίσθηκαν με το από  30/06/2015 και 30/06/2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η θητεία του θα είναι μέχρι της 29/06/2020.

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  8) Εξουσιόδοτησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  9) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή άδειας – έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 4 κν 2190/1920 για την σύναψη συμβάσεων αγοράς μετοχών εταιρείας στο εξωτερικό από πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920.

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  10)  Εξουσιοδότησε  τον κ. Θεόδωρο Καραγιάννη του Παναγιώτη να συμμετάσχει στις τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιρειών Digibooks4all AE και Myebooks ΑΕ και αφού ενημερωθεί για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εγκρίνει 100.000 € ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία DIGIBOOKS4ALL AE και   50.000 € ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία MYEBOOKS AE.

  Έγκυρες ψήφοι 12.016.405 (46,64 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 12.016.405 κατά 0, αποχή 0.

  11) Ενέκρινε  την εκλογή  του κ. Γρηγόριου Κούτρα μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος ως νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αθανάσιου Παπαγγελόπουλου, όρισε τον κ. Γρηγόριο Κούτρα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ενώ ο κ. Ιωάννης Καλαντζάκης παραμένει στην Επιτροπή Ελέγχου ως μέλος.

  Σημειώνεται ότι τόσο ο κύριος Ιωάννης Καλαντζάκης όσο και ο κ. Γρηγόριος Κούτρας πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002.

  Η νέα σύνθεση της Επιτροπής απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Ιωάννα Ιακωβάκη -μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος Επιτροπής Ελέγχου

  2. Ιωάννης Καλαντζάκης-ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος Επιτροπής Ελέγχου

  3. Γρηγόρης Κούτρας-Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

  12) Ενημερώθηκε για το θέμα του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920 καθώς και  ότι οι εκτιμήσεις της εταιρείας με βάση τα τωρινά οικονομικά της στοιχεία, των ήδη υπαρχόντων έργων που εκτελεί αλλά και τις προβλέψεις των έργων που θα αναλάβει στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 (εφόσον αυτά προκηρυθχούν και κατακυρωθούν) καθώς και των έργων του εξωτερικού (Μέσης Ανατολής και Αφρικής) είναι ότι στη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2017-2018 θα επιτύχει κερδοφορία που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία θα είναι μεγαλύτερα του ημίσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να μην ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου του Κ.Ν 2190/1920

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ