Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 19-Ιουλ-2017 18:33

  Καρέλια: Καθαρό μέρισμα 7,82 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την διανομή καθαρού μερίσματος 7,82 ευρώ ανά μετοχή  ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η μετ΄ αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Καρέλια που πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/7. 

  Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ον Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2016 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 2ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2016.

  Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2016.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/20 των μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση των μισθών και των αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2017.

  Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2016, ήτοι:

  1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356.

  2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000. Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, ως εξής: 1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2016, ήτοι συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356. 2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων www.karelia.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤ΄ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ Σ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΣΕΛΙΔΑ 2 ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.419.827 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,8291% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.260.503 ψήφους.

  Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.255 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 4ον Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής του. Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2017, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία "KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ της εκλογής του Ορκωτού ελεγκτή: 1.428.627, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,76184% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή: 1.428.627 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,15653 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.255 ψήφους.

  ΘΕΜΑ 5ον Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσεως 2016 και διανομής μερίσματος.

  Αποφασίστηκε η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2016, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,20 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 7,82 (καθαρό) ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 24.07.2017, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 31.07.2017, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 25.07.2017 (record date).

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους. 

  Θέμα 6ον: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου. Επανεκλογή δύο μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κκ. Απόστολο Θ. Σπούτη και Robin Derlwyn Joy ως ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους. 

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ