Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 28-Ιουν-2017 17:44

  Byte Computer: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 28 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Byte Computer.

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη Συνέλευση παρέστησαν ένδεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.609.060 μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009), δηλαδή παρέστη ποσοστόν 73,40 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί όλων των θεμάτων.  ‘Ολες δε οι από-φάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

  Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφα-σίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2016.

  2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

  3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και καθωρίσθη η αμοιβή τους. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2017-31.12.2017 οι: ) Κωνσταντίνος Μαργαρίτης του Ιωάννου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13881), ως τακτικός ελεγκτής και β) Παναγής Μαρινάκης του Χρυσοστόμου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 24201), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμίαν "KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 167, Α.Μ. ΕΛΤΕ 039). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2016.

  4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ και συγγενών τους κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ και συγγενείς αυτών  για την οικονομική χρήση από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

  5.-  Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ