Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Ιουν-2017 15:14

  ΒΙΣ: Στις 30/06 η Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση κάλεσε η ΒΙΣ τους μετόχους της στις 30/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2016.

  2.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2016.

  3.  Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2016, εκλογή ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2017.

  4.  Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο.

  5.  Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση.

  6.  Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

  7.  Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ