Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 18-Απρ-2017 16:32

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα των €10,02/μετοχή της Δημόσιας Πρότασης της Home Holdings

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το αντάλλαγμα ύψους €10,02 ανά μετοχή το οποίο προσφέρει η Home Holdings στο πλαίσιο της υποβληθείσας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής της, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Ιονικής Ξενοδοχειακής, τις οποίες δεν κατέχει ήδη, βρίσκεται πάνω από τα όρια του εύρους αξίας ανά μετοχή που υπολογίστηκαν από τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών αποτίμησης, και για τον λόγο αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του "δίκαιου και ευλόγου ανταλλάγματος".

  Αυτό αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης στην αιτιολογημένη γνώμη του. Αναλυτικά σημειώνει τα εξής:

  "Την 12η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία") προέβη σε διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης (εφεξής η "Αιτιολογημένη Γνώμη"), ως ορίζεται στο άρθρο 15 του Νόμου 3461/2006 (εφεξής ο "Νόμος"), επί της υποβληθείσας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η "Δημόσια Πρόταση") της εταιρείας "Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (εφεξής ο "Προτείνων") για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατέχει ήδη ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, έναντι ανταλλάγματος που θα καταβληθεί τοις μετρητοίς και έχει ορισθεί σε € 10,02 ανά μετοχή (εφεξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διατύπωση της Αιτιολογημένης Γνώμης του, έλαβε υπόψη:

  (i) Το περιεχόμενο της Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006, ο Προτείνων για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που δεν κατείχε ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα κατά την 22η Δεκεμβρίου 2016 (ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης), ήτοι 365.777 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,73% του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας·
  (ii) Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής το "Πληροφοριακό Δελτίο") το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 4η Απριλίου 2017 κατά την 780/4.4.2017 συνεδρίασή του· και
  (iii) Την από 11.4.2017 έκθεση της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., χρηματοοικονομικού συμβούλου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου (εφεξής "Έκθεση" και "Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος" αντίστοιχα).

  Εν όψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατυπώνει την αιτιολογημένη γνώμη του επί της Δημόσιας Πρότασης ως εξής:

  Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας
  Κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 12.4.2017, κανένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας δεν κατέχει άμεσα μετοχές αυτής.

  Ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας συμμετέχει με ποσοστό 25,1% περίπου στην εταιρεία "Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.", η οποία κατέχει το 50% του Προτείνοντος.

  Β. Ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την Δημόσια Πρόταση

  Την 22η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε εγγράφως για την υποβολή της από τον Προτείνοντα και ενημέρωσε αντίστοιχα εγγράφως τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο.

  Ακολούθως, την 7η Απριλίου 2017, ο Προτείνων κοινοποίησε στην Εταιρεία αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου και την ενημέρωσε εγγράφως για την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημέρωσε αντίστοιχα αυθημερόν και εγγράφως τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο.

  Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε ως ανεξάρτητο Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου, την εταιρεία "EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.", στην οποία ανέθεσε να αξιολογήσει την Δημόσια Πρόταση και να εκδώσει τη σχετική Έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου σύμφωνα με το Νόμο. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία παρείχε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήθηκαν από τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο για τη σύνταξη της εν λόγω Έκθεσης.

  Στη συνέχεια και σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα δημοσιοποιήσει και υποβάλει την παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα, γνωστοποιώντας την παράλληλα στους εκπροσώπους των εργαζομένους της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μέχρι και σήμερα δεν υπέβαλαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο χωριστή γνώμη σχετικά με τις επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην απασχόληση των εργαζομένων.

  Πέρα των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη, ούτε προτίθεται να προβεί, σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση η οποία δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης και, στα πλαίσια αυτά, δεν αναζήτησε ούτε έλαβε ανταγωνιστικές προτάσεις από τρίτους.

  Γ. Συμφωνίες μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου ύ/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Προτείνοντος

  Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες μεταξύ του Προτείνοντος και του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που να αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με αυτόν.

  Χάριν πληρότητας αναφέρεται ότι ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος συμμετέχει μετοχικά με ποσοστό 25,1% περίπου και είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας "Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.", η οποία συμμετέχει με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα, ενώ οι κ.κ. Husnu Akhan και Ethem Naci Ba§erdem συμμετέχουν (ως Πρόεδρος και Μέλος Δ.Σ. αντίστοιχα) στο Δ.Σ. του Προτείνοντα και είναι στελέχη του ομίλου εταιρειών Dogu§, ο οποίος συμμετέχει, μέσω της εταιρείας "D-Marine Investments Holding B.V." με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα.

  Δ. Η άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση

  Για την διαμόρφωση της άποψής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη του τα ακόλουθα:

  Δ1. Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντα σε σχέση με την Εταιρεία

  Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων κατέχει ήδη μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της:

  (α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και

  (β) θα αναλάβει την υποχρέωση, ενεργώντας κατ’ άρθρο 28 του Νόμου, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν, ενώ ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

  Περαιτέρω, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης, ενώ εν συνεχεία ο Προτείνων προτίθεται να προχωρήσει σε συγχώνευσή του με την Εταιρεία.

  Τέλος, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας (λειτουργία του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών) μέχρι την λήξη της υφιστάμενης σύμβασης διαχείρισης με τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, την 31η Μαρτίου 2018, ενώ εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ο Προτείνων θα προβεί στις απαραίτητες μελέτες για την οριστικοποίηση των μελλοντικών επιχειρηματικών του σχεδίων. Στο Πληροφοριακό Δελτίο αναφέρεται ότι στόχος του Προτείνοντα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και επανατοποθέτηση στην αγορά του ακινήτου της Εταιρείας ως ένα εμπορικά αναγνωρίσιμο προορισμό που θα περιλαμβάνει κορυφαίας ποιότητας ξενοδοχειακές υπηρεσίες, πολυτελείς κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο, εμβληματικούς γαστρονομικούς προορισμούς και αναβαθμισμένους εμπορικούς χώρους. Ειδικότερα, o Προτείνων προσβλέπει στην ανάπλαση του ακινήτου με την ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχείου και τη μερική αλλαγή της χρήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα (α) τη μετατροπή μέρους από την υπάρχουσα δομημένη επιφάνεια σε ιδιωτικές κατοικίες (condominia), στο πλαίσιο του νόμου 4276/2014, όπως ισχύει, για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, (β) τη μετατροπή μέρους των χώρων συμπληρωματικών χρήσεων, όπως κυρίως δημόσιους και συνεδριακούς χώρους, σε εμπορικούς χώρους (λιανικής) και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής και (γ) τη μερική ή ολική εκμετάλλευση του υπολοίπου συντελεστή δόμησης για παρόμοιες χρήσεις εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα. Στον ανώτερο σχεδιασμό, μετά τη λήξη της ανωτέρω σύμβασης διαχείρισης, περιλαμβάνεται και η επιλογή διαχειριστή του αναβαθμισμένου ξενοδοχείου και των διαμερισμάτων, μεταξύ εταιρειών οι οποίες διαθέτουν σήματα διεθνούς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Hilton International.

  Δ.2 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση

  Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει σημαντικά τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις με τους εργαζομένους και τα στελέχη της Εταιρείας ως προς τους όρους απασχόλησης ή τον αριθμό των θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη της σύμβασης διαχείρισης με τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την 31η Μαρτίου 2018, πλην αλλαγών εντός του πλαισίου της συνήθους δραστηριότητάς του και στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

  Δ.3 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

  Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ισούται προς δέκα Ευρώ και δύο λεπτά (€10,02) τοις μετρητοίς ανά προσφερόμενη μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή και πληροί τις προϋποθέσεις του δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου, καθώς:

  (i) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) ανά μετοχή κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 16η Δεκεμβρίου 2016, ανέρχεται σε € 10,02 ανά μετοχή της Εταιρείας

  (ii) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει την τιμή ανά μετοχή στην οποία ο Προτείνων απέκτησαν μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση: συγκεκριμένα, ο Προτείνων απέκτησε 13.039.063 μετοχές της Εταιρείας (ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) από την "Alpha Bank Α.Ε." την 16η Δεκεμβρίου 2016 έναντι τιμήματος €5,83 ανά μετοχή, ενώ συγχρόνως, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, το μέγιστο εγγυημένο όφελος της Alpha Bank Α.Ε. σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων της από την Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης (ως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο) ανέρχεται σε €6,31 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με ή για λογαριασμό του Προτείνοντα δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε απόκτηση μετοχής της Εταιρείας.

  Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην E.X.A.E. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

  Επίσης, σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

  Δ.4 Η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

  Σύμφωνα με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της Εταιρείας:

  (α) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των €10,02 ανά μετοχή είναι υψηλότερο κατά 5,47% της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την 21.12.2016, υψηλότερο κατά 1,82% της μεσοσταθμισμένης τιμής της μετοχής κατά το μήνα που προηγείται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και κατά 3,19% υψηλότερο της μεσοσταθμισμένης τιμής της μετοχής κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και

  (β) Από την χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων αποτίμησης προκύπτουν τα εξής:

  (i) Από τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow) προκύπτει ένα εύρος τιμών αποτίμησης που κυμαίνεται από € 3,48 έως € 9,81 ανά μετοχή της Εταιρείας.

  (ii) Από τη μέθοδο αποτίμησης της Εταιρείας με πολλαπλασιαστές / αριθμοδείκτες (Multiples) ομοειδών εταιρειών προκύπτει ένα εύρος τιμών αποτίμησης που κυμαίνεται από € 1,47 έως € 20,14 ανά μετοχή, ενώ η σταθμισμένη αποτίμηση ανέρχεται σε €7,92 ανά μετοχή.

  (iii) Από τη μέθοδο συγκρίσιμων συναλλαγών ομοειδών Ευρωπαϊκών εταιρειών προκύπτει ένα εύρος τιμών αποτίμησης που κυμαίνεται από € 7,14 έως € 9,12 ανά μετοχή, ενώ η σταθμισμένη αποτίμηση ανέρχεται σε €7,99 ανά μετοχή.

  (iv) Εν όψει των ανωτέρω, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος συμπεραίνει ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα βρίσκεται πάνω από το εύλογο εύρος τιμών, όπως αυτό προέκυψε από τις επιλεγμένες μεθόδους αποτίμησης και προσδιορίστηκε σε €5,61 - €7,99.

  Ε. Συμπεράσματα

  Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με γνώμονα το κατ’ άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενο καθήκον επιμέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου και με διαρκή προσήλωση στις αρχές της διαφύλαξης και της προαγωγής των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της, βασιζόμενο στο εγκριθέν Πληροφοριακό Δελτίο του Προτείνοντος και την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη άποψη:

  (α) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος, η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, η διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και η υλοποίηση του επιχειρηματικού στόχου του Προτείνοντος, ήτοι της αναβάθμισης και ανάπτυξης του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών και της επανατοποθέτησής του στην αγορά, δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την εξυπηρέτηση των εταιρικών συμφερόντων, ούτε τους χώρους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας.

  (β) Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος δεν θα προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις ως προς τους όρους απασχόλησης ή τον αριθμό των θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη της σύμβασης διαχείρισης με τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ήτοι την 31η Μαρτίου 2018, πλην αλλαγών που εντάσσονται στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς του και εφόσον δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

  (γ) Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ύψους € 10,02 εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Νόμου και βρίσκεται πάνω από τα όρια του εύρους αξίας ανά μετοχή που υπολογίστηκαν από τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών αποτίμησης, και για τον λόγο αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του "δίκαιου και ευλόγου ανταλλάγματος" του άρθρου 9 του Νόμου.

  Επισημαίνεται ότι οι σχεδιασμοί και οι εκτιμήσεις του Προτείνοντα για τα αναμενόμενα οφέλη που θα αποκομίσει η Εταιρεία βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές αναφορικά με την παρούσα κατάσταση και συνεπώς δύνανται να επηρεαστούν από τυχόν μεταβολή.

  Επίσης, οι εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν ανωτέρω αποτελούν μία γενική αξιολόγηση των όρων της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στη λειτουργία της Εταιρείας και της επάρκειας του προσφερόμενου ανταλλάγματος και δεν επέχουν θέση παρότρυνσης, σύστασης ή συμβουλής προς τους μετόχους της Εταιρείας περί αποδοχής ή μη αποδοχής της υποβληθείσας Δημόσιας Πρότασης, ούτε δύνανται να εκληφθούν ως τέτοιες. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να προβλέψει την έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, την πορεία της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και την εμπορευσιμότητά της στο Χρηματιστήριο Αξιών, καθώς οι τελευταίες επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες.

  Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Νόμου, θα υποβληθεί μαζί με την από 11.4.2017 Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου "EUROXX ΑΧΕΠΕΥ" στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Νόμου, θα γνωστοποιηθεί στους εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 15 του Νόμου και θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου.

  Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη, μαζί με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, θα διατίθεται στο κοινό από τα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της και θα είναι αναρτημένες και οι δύο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ionianhe.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.".

  Δείτε αναλυτικά την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στα "Σχετικά αρχεία".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ