Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Ιουν-2016 16:40

  Μάρακ Ηλεκτρονική: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μάρακ Ηλεκτρονική, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.928.943 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 9.567.289 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι το 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2015 (περίοδος 01/01/2015 – 31/12/2015) και ειδικότερα τις περιλαμβανόμενες στην Οικονομική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2015, σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ. Επίσης εγκρίθηκε η έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 στο συνολικό ποσό των 0,00 ευρώ και προεγκρίνει το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2016 στο συνολικό ποσό 0,00 ευρώ κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου για τον έλεγχο της χρήσης 2016 την ελεγκτική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 156. Επίσης εγκρίνει τις αμοιβές της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132 που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και προεγκρίνει τις αμοιβές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 156 για την χρήση 2016.
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  Διάφορα Θέματα:

  Έγινε εκτενή αναφορά από τον Πρόεδρο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία καθώς και την ανάγκη αύξησης των εμπορικών εσόδων της. Τέλος, ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία προσπαθεί να τους επιτύχει.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ