Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 01-Ιουλ-2015 12:25

  Μουζάκης: Νέο Δ.Σ. και μείωση Μ.Κ. ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καθώς και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  με συμψηφισμό ζημιών ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μουζάκης, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2015.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν 17 μέτοχοι  και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ  (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ  3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  4.  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  5. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) που κατέχουν 26.754.439 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,12% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Αναλυτικά, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι οι εξής:

  ΘΕΜΑ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

  ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2014 ( 1/1 – 31/12/2014).

  Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2014 ( 1/1 – 31/12/2014 ).

  ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2014  έως 31.12.2014.

  Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

  ΘΕΜΑ 4. Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014 και  προέγκριση αυτών για το 2015.

  Εγκρίθηκε η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 30.6.2014.

  Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού  μικτού ποσού 12.820,00  ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

  Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2015, μειωμένου ποσού κατά 20% από τις αμοιβές του 2014 λόγω κρίσεως ήτοι 10.256,00 ευρω.

  Επίσης εγκρίθηκε, η καταβολή του απερχόμενου μέλους Κου Μανιουδάκη  Γεώργιου ύψους € 36.650,74 για τις χρήσεις 2013, 2014.

  Θέμα 5. Εκλογή μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31/12/2014( αντικατάσταση του κ. Μανιουδάκη Εμμανουήλ από τον κ. Παυλάκη Εμμανουήλ) και στις 2/2/2015 (Πρακτικού Συγκρότησης σε σώμα), που εξέλεξε σε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κύριο  Παυλάκη Εμμανουήλ.

  Επίσης εγκρίνει  την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 23/03/2015  (κάλυψη της  κενής θέσης του θανόντος Κολοβού Βασιλείου)  από τον κ. Αθανάσιο Κάτσιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

  Επίσης  αποδέχεται την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους  Νιάρχου Νικήτα και στην θέση του εκλέγει  τον κ. Μουζάκη Αντώνιο  ως μη εκτελεστικό μέλος.

  ΘΕΜΑ 6. Εκλογή δύο Ορκωτών  Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού  για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2015 έως 31.12.2015  και καθορισμός της αμοιβής του.

  Εξελέγησαν  για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2015 , μετά από έλεγχο των προσφορών  που είχε στην διάθεσή του  από τις  Ελεγκτικές εταιρείες 1. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε 2. GRAND  THORNTON   ομόφωνα εισηγείται την  ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε   και  την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας ". PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε"    για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας  και του Ομίλου κατά τη χρήση 2015: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.   Καγιούλη Ευστάθιο του Πέτρου  ( Αρ. Μητρώου 13271) και  ως αναπληρωματικό τον κ.  Παναγιώτη Πάτση  ( Αρ. Μητρώου 11921 ).

  Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2015 σε ευρώ 29.920,00 πλέον ΦΠΑ.

  ΘΕΜΑ 7. Χορήγηση  αδείας , σύμφωνα  με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

  Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

  Θέμα 8ο: Τροποποίηση  του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

  Αποφασίστηκε η έγκριση, της Τροποποίησης  του καταστατικού της εταιρείας του άρθρου 4 που αφορά το σκοπό της εταιρείας διευρύνοντας την επιχειρηματικής της δραστηριότητα σε προϊόντα διαφορετικών κλάδων  ώστε να εισέλθει σε καινούργιες  αγορές.

  Θέμα 9.  Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας

  Αποφασίστηκε  η μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας και διορίζει και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει την υλοποίηση του ανωτέρω.

  Θέμα 10. Τροποποίηση του άρθρου 5του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της  Εταιρείας  στο Άρθρο 5  λόγω της αυξομείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

  Θέμα 11ο: Διάφορα  θέματα  -  Ανακοινώσεις.

  Δεν προτάθηκαν για συζήτηση άλλα θέματα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ