Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουν-2015 19:11

  Λανακάμ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΛΑΝΑΚΑΜ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρειας.

  Όπως επισημαίνεται σχετικά, την Τρίτη 30η Ιουνίου 2015 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της εταιρείας της επί της οδού Μεσογείων 2-4 – "ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" - Κτίριο Α’ – 4ος όροφος, Αθήνα.

  Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 2 (δύο) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 2.295.082 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,64% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
  Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2014.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.295.082 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2014.
  2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.295.082 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός και όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2014.
  2
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.295.082 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
  4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.295.082 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος "Φορολογικού Πιστοποιητικού", για την χρήση 2015 (1.1.2015-31.12.2015) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον, κον Γεώργιο Ν. Γκιπάλη , ΑΜΣΟΕΛ : 20341 και αναπληρωματικό αυτού την κα Ρουχά Π. Γεωργία, ΑΜΣΟΕΛ.: 27471 και καθορίστηκε η αμοιβή τους να είναι η ελάχιστα νόμιμη αμοιβή.
  5. Έγκρισις των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2014 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2015.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.295.082 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :
  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 26.678,68
  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 19.300,50
  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος € 15.809,90
  4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου € 15.809,90
  -----------------
  ΣΥΝΟΛΟΝ € 77.598,98
  Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2015-31.12.2015 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, αυξήσει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών.
  3
  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 29.000,00
  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 21.000,00
  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος € 17.500,00
  4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου € 17.500,00
  ---------------------
  € 85.000,00
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
  ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.295.082 – ποσοστό 100%
  ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
  Εγκρίθηκαν ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι κάτωθι :
  - Ιωάννης Κ. Δαμίγος
  - Ελισάβετ Ι. Δαμίγου
  - Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος
  - Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
  - Στυλιανέση Κ. Μαρία (Ανεξάρτητο Μέλος)
  - Ναλμπάντης Α. Γεώργιος (Ανεξάρτητο Μέλος)
  Ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση όπως τα ανωτέρω μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας διοικήσουν την εταιρία για πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020.
  Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 :
  - Στυλιανέση Κ. Μαρία
  - Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
  - Ναλμπάντης Α. Γεώργιος (Ανεξάρτητο Μέλος)
  7. Λοιπά Θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις
  Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ