Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 25-Ιουν-2015 17:08

  Byte Computer: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014 αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒYTE COMPUTER ABEE, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, επραγματοποιήθη σήμερα, 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00',  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ‘‘BYTE COMPUTER A.B.E.E'' στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της.

  Στη Συνέλευση παρέστησαν ένδεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.600.854 μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009), δηλαδή παρέστη ποσοστόν 73,35 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Ολες δε οι απόφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

  Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.

  2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

  3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και καθωρίσθη η αμοιβή τους για την εν λόγω χρήση. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015 οι: ) Δημητρούλα Αποστολάκου του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15491), ως τακτικός ελεγκτής και β) Ανδρέας Κωνσταντίνου του Θεοδώρου, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30441), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία "HLB Hellas A.E." (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 161, Α.Μ. ΕΛΤΕ 30). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2014.

  4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ και συγγενών τους κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ και συγγενείς αυτών  για την οικονομική χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

  5.- Εχορηγήθη η άδεια, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

  6.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ε-ταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ