Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Ιουν-2014 15:21

  Μουζάκης: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μουζάκης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο 1ο εργοστάσιο της εταιρείας.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην ετήσια τακτική Γ.Σ., παρέστησαν 17 μέτοχοι  και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ  (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ  3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  4. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) που κατέχουν 26.837.329 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Αναλυτικά, ε Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2013 ( 1/1 – 31/12/2013).

  Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2013 ( 1/1 – 31/12/2013 ).

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2013  έως 31.12.2013.

  Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 4. Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2013 και  προέγκριση αυτών για το 2014.

  Εγκρίθηκε η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 28.6.2013.

  Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού  μικτού ποσού 16.065,00  ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

  Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2014, μειωμένου ποσού κατά 20% από τις αμοιβές του 2013 λόγω κρίσεως ήτοι 12.820,00 ευρω.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 5.     Εκλογή μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αποφασίστηκε , για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας να παραμείνει το ίδιο, μέχρι εξαντλήσεως της θητείας του  που λήγει  την 28/06/2017, πλην ενός, του κ. Σαράφη Νικολάου, ο οποίος  κατέθεσε επιστολή παραιτήσεώς του. Άρα το Συμβούλιο από 9 μελή θα γίνει 8 μελή

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 6. Εκλογή δύο Ορκωτών  Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού  για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2014 έως 31.12.2014  και καθορισμός της αμοιβής του.

  Εξελέγησαν  για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014 ,

   μετά από έλεγχο των προσφορών  που είχε στην διάθεσή του  από τις  Ελεγκτικές εταιρείες 1. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε 2. Αθανάσιος Φραγκισκάκης   ομόφωνα εισηγείται την  ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε   και  την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε»    για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας  και του Ομίλου κατά τη χρήση 2014: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.   Καγιούλη Ευστάθιο του Πέτρου  ( Αρ. Μητρώου 13271) και  ως αναπληρωματικό τον κ.  Παναγιώτη Πάτση  ( Αρ. Μητρώου 11921 ).

  Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2014 σε ευρώ 23.012,00 πλέον ΦΠΑ.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 7. Χορήγηση  αδείας , σύμφωνα  με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

  Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 8.   Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας

  Αποφασίστηκε  η μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 9.  Διάφορα  θέματα  και  ανακοινώσεις.

  Αποφασίστηκε   η τροποποίηση του καταστατικού της  Εταιρείας  στο Άρθρο 5  λόγω της αυξομείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.917.439, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.917.439, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ