Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 28-Ιουν-2014 16:18

  Νέα μέλη στο Δ.Σ. της Eurobank

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ως νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εurobank εξέλεξε η Γ.Σ. των μετόχων της τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τους κ.κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Θωµόπουλο, Φωκίωνα Καραβία, Γεώργιο Χρυσικό, Wade Sebastian Burton, Jon Steven Haick, Bradley Paul Martin και Josh Seegopaul, η θητεία των οποίων λήγει µε τη θητεία των υπολοίπων µελών του ενδεκαµελούς, πλέον, ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα στις 27.6.2016, παρατεινόµενη µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016. 

  Καθόρισε επίσης, εκ των νέων µελών, τους κ.κ. Jon Steven Haick, Bradley Paul Martin και Josh Seegopaul ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 28ης Ιουνίου 2014, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώµα, το διορισµό ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και τον καθορισµό εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών, ως εξής:

  1. Παναγιώτης – Αριστείδης Θωµόπουλος, Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος
  2. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
  3. Χρήστος Μεγάλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
  4. Φωκίων Καραβίας, εκτελεστικό µέλος
  5. Jon Steven Haick, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
  6. Bradley Paul Martin, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
  7. Josh Seegopaul, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
  8. Wade Sebastian Burton, µη εκτελεστικό µέλος
  9. Γεώργιος Χρυσικός, µη εκτελεστικό µέλος
  10. ∆ηµήτριος Γεωργούτσος, µη εκτελεστικό µέλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε το Ν. 3723/2008.
  11. Kenneth Howard Prince-Wright, µη εκτελεστικό µέλος, εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας σύµφωνα µε το Ν. 3864/2010. 

  Πιο αναλυτικά, σχετικά με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 28.6.2014 ανακοινώθηκαν τα εξής:

  Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 28 Ιουνίου 2014, παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες 6.016.074.881 µετοχές επί 9.499.809.184 µετοχών, ήτοι ποσοστό 63,33% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επί των θεµάτων αυτών, όπως αναφέρονται στην από 6.6.2014 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

  1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2013, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆.Σ. και των Ελεγκτών.

  Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 1ο θέµα είχαν ως εξής:

  • Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.953.462.708 (62,67% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  - Υπέρ: 5.953.462.608
  - Κατά: 100

  • Αριθµός αποχών: 62.612.173

  2. Απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2013.

  Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 2ο θέµα είχαν ως εξής:

  • Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.953.273.347 (62,67% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  - Υπέρ: 5.936.070.586
  - Κατά: 17.202.761

  • Αριθµός αποχών: 62.801.534

  3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2014. Η αµοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

  Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 3ο θέµα είχαν ως εξής:

  • Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.953.462.708 (62,67% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  - Υπέρ: 5.953.267.375
  - Κατά: 195.333

  • Αριθµός αποχών: 62.612.173

  4. Εξέλεξε ως νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους κ.κ. Παναγιώτη – Αριστείδη Θωµόπουλο, Φωκίωνα Καραβία, Γεώργιο Χρυσικό, Wade Sebastian Burton, Jon Steven Haick, Bradley Paul Martin και Josh Seegopaul, η θητεία των οποίων λήγει µε τη θητεία των υπολοίπων µελών του ενδεκαµελούς, πλέον, ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα στις 27.6.2016, παρατεινόµενη µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016. Καθόρισε επίσης, εκ των νέων µελών, τους κ.κ. Jon Steven Haick, Bradley Paul Martin και Josh Seegopaul ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

  Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 4ο θέµα είχαν ως εξής:

  • Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.945.072.584 (62,58% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  - Υπέρ: 5.482.348.723
  - Κατά: 462.723.861

  • Αριθµός αποχών: 71.002.297

  5. Όρισε τους κ.κ. Bradley Paul Martin και Josh Seegopaul ως νέα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία των οποίων λήγει, όπως και των υπολοίπων µελών της Επιτροπής, µε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2016.

  Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 5ο θέµα είχαν ως εξής:

  • Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.953.462.708 (62,67% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  - Υπέρ: 5.953.458.545
  - Κατά: 4.163

  • Αριθµός αποχών: 62.612.173

  6. Ενέκρινε τις αµοιβές που καταβλήθηκαν σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2013, σύµφωνα µε την έγκριση της προηγούµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την καταβολή αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2014, σύµφωνα και µε τις ρυθµίσεις των νόµων 3016/2002, 3723/2008 και 3864/2010.

  Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 6ο θέµα είχαν ως εξής:

  • Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.954.086.297 (62,68% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  - Υπέρ: 5.954.086.197
  - Κατά: 100

  • Αριθµός αποχών: 61.988.584

  Β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 28ης Ιουνίου 2014, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώµα, το διορισµό ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και τον καθορισµό εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών, ως εξής:

  1. Παναγιώτης – Αριστείδης Θωµόπουλος, Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος
  2. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
  3. Χρήστος Μεγάλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
  4. Φωκίων Καραβίας, εκτελεστικό µέλος
  5. Jon Steven Haick, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
  6. Bradley Paul Martin, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
  7. Josh Seegopaul, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
  8. Wade Sebastian Burton, µη εκτελεστικό µέλος
  9. Γεώργιος Χρυσικός, µη εκτελεστικό µέλος
  10. ∆ηµήτριος Γεωργούτσος, µη εκτελεστικό µέλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε το Ν. 3723/2008.
  11. Kenneth Howard Prince-Wright, µη εκτελεστικό µέλος, εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας σύµφωνα µε το Ν. 3864/2010.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων