Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 17:50

  Flexopack: Πράσινο φως από Γ.Σ. για καταβολή χρηματικής διανομής

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Την καταβολή χρηματικής διανομής και ειδικότερα την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 570.663,93 ευρώ και δη ποσού 0,04869 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), ενέκρινε ομόφωνα η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της FLEXOPACK, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  Όπως επισημαίνει η εισηγμένη, την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.980.844 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,63% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην  νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.com).

  Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

  Παράλληλα με την αυτή απόφασή της ενέκρινε και τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), συνεπεία της αναδρομικής εφαρμογής από 01.01.2012 του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2014, καθώς και την από 21 Μαρτίου 2014 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή χρηματικής διανομής και ειδικότερα την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 570.663,93 Ευρώ και δη ποσού 0,04869 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. Από το ως άνω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 19% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό της χρηματικής διανομής ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,03944 Ευρώ (συνολικά 462.237,78 Ευρώ). Σημειώνεται ότι με την καταβολή του φόρου αυτού (19%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο της Εταιρείας όσο και των μετόχων σε σχέση με την εν λόγω διανομή.

  Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 21η Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής.

  Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων της χρηματικής διανομής (record date) ορίστηκε η 25η Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής η 29η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή.

  Τέλος αποφασίσθηκε όπως η χρηματική διανομή του ποσού των 462.237,78 Ευρώ  πραγματοποιηθεί είτε μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος είτε μέσω της ΕΧΑΕ και παρασχέθηκαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση και την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Ευστάθιου Μπανίλα του Παναγιώτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16451) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.  

  Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.

  Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2013, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.  

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.754

   Αριθμός ψήφων κατά: 90

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγκρίσεως-αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την  30η Ιουνίου 2019.

  Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

  1) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος,

  2) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος,

  3) Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου,

  4) Νικόλαος Ρέγκος του Ελευθερίου,

  5) Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού του Παρασκευά και

  6) Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου.

  Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τον κ. Νικόλαο Ρέγκο και την κα. Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.754

   Αριθμός ψήφων κατά: 90

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Νικόλαο Ρέγκο του Ελευθερίου, 2) Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού του Παρασκευά και 3) Νικόλαο Βλάχο του Ματθαίου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.754

   Αριθμός ψήφων κατά: 90

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όλες τις επιβεβλημένες ενέργειες και διαδικασίες ενώπιον οιασδήποτε αρμοδίας αρχής και οργανισμού για την υλοποίηση αμφοτέρων των εν λόγω αποφάσεων, όπως ενδεικτικώς ορισμό ημερομηνίας δικαιούχων (record date), ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία πληρωμής-επιστροφής και εν γένει ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως και την επιστροφή-καταβολή του ποσού της μειώσεως στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.  

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   
  Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει των ληφθεισών κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.844

   Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

  Στο 14ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την από 12 Φεβρουαρίου 2014 σύμβαση επαγγελματικής μισθώσεως που έχει καταρτισθεί αφενός μεν μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του κ. Νικολάου Γκινοσάτη αφετέρου δε της Εταιρείας και αφορά στην μίσθωση μίας (1) οικοπεδικής εκτάσεως συνολικής επιφανείας 1.079,04 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο Δήμο Κρωπίας Αττικής και ειδικότερα εντός του με αριθμό 439 οικοδομικού τετραγώνου του ως άνω Δήμου μετά ορισμένων εκ των ιδιοκτησιών της διώροφης οικοδομής που έχει ανεγερθεί επ΄ αυτής και ειδικότερα των ακολούθων χώρων της ως άνω οικοδομής: α) ισογείου ορόφου συνολικής επιφανείας 701,27 τ.μ., β) πρώτου (Α΄) ορόφου συνολικής επιφανείας 600,00 τ.μ. και γ) δώματος συνολικής επιφανείας 20,19 τ.μ., προκειμένου το ως άνω ακίνητο να χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ως χώρος γραφείων, χώρος εκθετηρίου, εμπορίας και αποθήκευσης των υπ΄ αυτής παραγομένων και αντιπροσωπευομένων προϊόντων. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε εννεαετής, αρχόμενη την 15.02.2014 και λήγουσα την 14.02.2023, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο θα παραμείνει σταθερό για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη, συμφωνήθηκε να ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) Ευρώ μηνιαίως, πλέον των αναλογούντων σε αυτό τελών χαρτοσήμου

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.980.844

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,63%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.980.844

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.980.754

   Αριθμός ψήφων κατά: 90

  Αριθμός αποχών (Παρών): 0

   

  Στο 15ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων