Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 15:46

  Ικτίνος: "Πράσινο φως" για διανομή μερίσματος από την τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 15:51

  Συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2013 ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ικτίνος, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ακόμη, ο  Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοίνωσε την πρόθεση της διοίκησης της εταιρείας  για την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,025 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό ποσό 714.502,50 ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο και προτίθεται να φέρει το θέμα στους μετόχους με Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

  Όπως διευκρινίζει η εταιρεία με δεύτερη ανακοίνωση της, το μέρισμα για τη χρήση 2013 ανέρχεται σε 0,025 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (6.000μτχ*0,025=150€) που κατέχει η εταιρία και τελικά ανέρχεται σε 0,0250052495 ευρώ, από το εν λόγω ποσό μερίσματος, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10%, και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,0225047246 ευρώ. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Αυγούστου  2014 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην τακτική Γ.Σ. της εταιρείας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 20.680.337 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,36 % του μετοχικού κεφαλαίου.

  Αναλυτικά, οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι:

  1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  2. Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2013 ποσού Ευρώ 0.025 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1του ν.4110/2013. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Tετάρτη 20 Αυγούστου 2014 (αποκοπή Δευτέρα  18 Αυγούστου  2014, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).
  Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Αυγούστου  2014.

  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013

  4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ. Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  5. Έγκριση για την  παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς.

  6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

  7. Λοιπές Ανακοινώσεις

  Η εισηγμένη στο Χ.Α.Α. μητρική εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στον τομέα του μαρμάρου είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  α) Αύξησε τον κύκλο εργασιών από 24,45 εκατομμύρια ευρώ σε 32,39 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι κατά 32,5%.

  β) Αύξησε τα καθαρά κέρδη μετά φόρους και το 2013 ανήλθαν σε 4,672 εκατ. ευρώ έναντι 2,252 εκατ. Ευρώ το 2012 (αύξηση 107%) και ακολουθεί μια ανοδική πορεία την τελευταία τετραετία, τόσο των πωλήσεων, όσο και των καθαρών κερδών μετά από φόρους και από κέρδη 1,511 εκατ. Ευρώ το 2010, σε 4,671 εκατ. Ευρώ το 2013 ήτοι αύξηση κερδών 209%. ήτοι από πωλήσεις 22,07 εκατομμύρια ευρώ το 2010 σε 32,39 εκατομμύρια ευρώ το 2013,ήτοι  αύξηση 46,8%

  Επενδύσεις από το τέλος του 2013 και έως το τέλος του 2014

  α) Η εταιρεία θα ολοκληρώσει ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα αξίας 2,057 εκατ. ευρώ επιδοτούμενο με το ποσό των 0,847 εκατ. Ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί έργο αξίας 1,00 εκατ. Ευρώ.

  β) Το επενδυτικό πρόγραμμα αυτό αφορά τόσο τον μηχανολογικό εξοπλισμό των Λατομείων, όσο και των εργοστασίων της και προσβλέπει στην αύξηση παραγωγής ογκομαρμάρων από τα λατομεία καθώς και επεξεργασμένα από τα εργοστάσια.

  γ) Σκοπός είναι η διεύρυνση των αγορών και σε άλλες χώρες, πλην της ΚΙΝΑΣ, καθώς και η αύξηση των επεξεργασμένων μαρμάρων έναντι των ογκομαρμάρων.

  Εσωτερική Αγορά

  α) Οι λιανικές πωλήσεις προς ιδιώτες εξελίσσονται ανοδικά με την δημιουργία του εκθετηρίου χώρου στην Κηφισίας καθώς και τα χρηστικά μικροαντικείμενα από μάρμαρο έχουν θετική ανταπόκριση και συνάμα χαρακτηρίζουν το υψηλό επίπεδο τεχνικής υποδομής απαραίτητο για την κάλυψη των απαιτήσεων των αρχιτεκτόνων και διακοσμητικών για πολυτελής κατασκευές.     

  β) Οι Χονδρικές πωλήσεις εσωτερικού έχουν σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα λόγω της πολιτικής της εταιρείας για την αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες.

  Κρασί – Ελαιόλαδο

  Ο τομέας αυτός αναπτύσσεται αργά και σταδιακά για την εμπορία γεωργικών προϊόντων (κρασί και λάδι) στην αγορά της Κίνας και όχι μόνο. Έχει δημιουργηθεί μια συνεργασία με τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Ζακύνθου και τυποποιεί με κατοχυρωμένες ονομασίες από την εταιρεία μας, κρασί και ελαιόλαδο με εγγυημένη ποιότητα και σταθερότητα με την κατοχύρωση ΠΓΕ και , δημιουργία  brand name σε ποικιλίες κρασιού «Αυγουστιάτης» και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου «Δήμητρα».

  «Πιστεύουμε ότι ο τομέας των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων υπόσχεται πολλά στην Ελληνική Οικονομία και προτιθέμεθα να τον αναπτύξουμε» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

  Θυγατρικές εταιρείες στην Αιολική Ενέργεια

  α) Στην Αιολική ενέργεια η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των ακόλουθων θυγατρικών. 

  α1) ΙΔΕΗ ΑΕ με δύο όμορα Αιολικά Πάρκα στο Νομό της Δράμας, το Αιολικό Πάρκο Μεγαλοβούνι 22MW, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία και το Αιολικό Πάρκο Σύνορα 8MW το οποίο είναι έτοιμο αδειοδοτικά για κατασκευή.

  α2) ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ ΑΕ διαθέτει άδεια για 24MW Στην Φθιώτιδα.

  α3) ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΑΕ  η οποία διαθέτει άδειες για δύο Αιολικά Πάρκα στην θέση Μαυρολίθαρο του Νομού Γρεβενών ως ακολούθως:

      ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ (Ι) 18ΜW και
      ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ (ΙΙ) 10ΜW

  Τέλος,  ο  Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει την πρόθεση της διοίκησης της εταιρείας  για την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,025 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό ποσό 714.502,50 Ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο και προτίθεται να φέρει το θέμα στους μετόχους με Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

  Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου, θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού 714.502,50 Ευρώ από το "αποθεματικού υπέρ το άρτιο". Η ημερομηνία επιστροφής θα οριστεί με Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους και θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από το Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών  και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων