Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 15:28

  Reds: Νέο Δ.Σ. και αντικατάσταση προέδρου ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι 8μελές, καθώς και την αντικατάσταση του αποθανόντος προέδρου κ. Λουκά Γιαννακούλη από τον κ. Θεόδωρο Πανταλάκη ενέκριναν οι μέτοχοι της Reds, κατά την τακτική γενική συνέλευση που συνήλθε την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 70,43% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου συνολικά 7 μέτοχοι που εκπροσωπούν 40.449.728 μετοχές επί συνόλου 57.434.884 ήτοι ποσοστό 70,43% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη γενική συνέλευση ν΄ αποφανθεί εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Για το υπ΄ αριθμ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) οικονομικές καταστάσεις  01/01/2012-31/12/2012 οι οποίες αναπροσαρμόστηκαν αναφορικά με την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών των προηγούμενων χρήσεων. Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΛΠ 19 για τη χρήση του 2012 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ζημίων μετά από φόρους κατά € 1.256 για τον Όμιλο και κατά € 1.452 για την εταιρεία.

  Για το υπ΄ αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε  στις 31 Δεκεμβρίου 2013, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  Για το υπ΄ αριθμ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013, κατ΄ άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

  Για το υπ΄ αριθμ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αντίστοιχες που θα καταβληθούν στη χρήση του 2014.

  Για το υπ΄ αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2014 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια την κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου  και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. 

  Για το υπ΄ αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

  Για το υπ΄ αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε την κατ΄ άρθρο 23α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ΄ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

  Για το υπ΄ αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε κατ΄ άρθρο 23α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας με συνδεδεμένη εταιρεία, δυνάμει των οποίων θα μεταβιβαστούν ακίνητα στη Δημοτική Ενότητα Μαντινείας και στη Δημοτική Ενότητα Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως, συνολικής αξίας 463.742,05 ευρώ, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των ανωτέρω συναλλαγών.

  Για το υπ΄ αριθμ. 9 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε την αντικατάσταση του αποθανόντος Προέδρου κ. Λουκά Γιαννακούλη από τον κ. Θεόδωρο Πανταλάκη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2014.

  Για το υπ΄ αριθμ. 10 θέμα της ημερήσιας διάταξης:  Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 8μελές, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, έχει 5ετή θητεία και αποτελείται από τα εξής μέλη (με αλφαβητική αναφορά): Αϊβάζης Ιορδάνης Γεωργούλης Γεράσιμος Καλλιτσάντσης Αναστάσιος Μωραΐτης Ιωάννης Ξενίδης Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Χρήστος Πανταλάκης Θεόδωρος Χατζηγρηγοριάδης Δημήτριος Επίσης εξέλεξε, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη και Θεόδωρο Πανταλάκη, στους οποίους τα πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002.

  Για το υπ΄ αριθμ. 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου λόγω λήξης της θητείας, σύμφωνα με το αρ. 37 του νόμου 3693/08. Ορίζονται ως μέλη της οι κ.κ.: Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Θεόδωρος Πανταλάκης, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη διοικητική και οικονομική εμπειρία και  γνώση λογιστικής και ελεγκτικής και Ιορδάνης Αϊβάζης, υπό την αίρεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του για την συγκρότησή του σε σώμα, θα τον ορίσει ως μη εκτελεστικό μέλος του. Η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής αυτής θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας (ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2019).

  Για το υπ΄ αριθμ. 12 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε τη τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδονται και υπογράφονται και από πρόσωπα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Για το υπ΄ αριθμ. 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων