Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 14:10

  FHL Κυριακίδης: "Πράσινο φως" από Γ.Σ. για μονάδα εμφιάλωσης και εμπορία νερού

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 14:13

  Την επέκταση του εταιρικού σκοπού με την ίδρυση και λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού και την εμπορία εμφιαλωμένου νερού απόφάσισε, μεταξύ άλλων, ομόφωνα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της FHL Κυριακίδης. Όπως διευκρινίζεται, η Γενική Συνέλευση έλαβε την ως άνω απόφαση προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση στην εταιρεία άδειας βιομηχανικής χρήσης νερού για εμφιάλωση σε υφιστάμενη γεώτρησή της.

  Αναφορικά με την επέκταση του σκοπού της εταιρείας, o Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Κυριακίδης ανέφερε στο σώμα ότι "η Διοίκηση εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο να επεκταθεί μελλοντικά η δράση της εταιρείας στον τομέα της βιομηχανικής χρήσης νερού για εμφιάλωση από υφιστάμενη γεώτρηση της, η οποία ανορύχθηκε στο υπ΄ αριθ. 12-13 τεμάχιο, κείμενο στο ΒΙΟ.ΠΑ. Προσοτσάνης, ιδιοκτησίας της εταιρείας. Προκειμένου η εταιρεία να έχει την δυνατότητα στο μέλλον να ασκήσει νόμιμα την δραστηριότητα της εμφιάλωσης νερού, απαιτείται η έκδοση σχετικών αδειών." Κατόπιν τούτου είναι προφανές ότι η ανωτέρω επέκταση του σκοπού δεν θα έχει άμεση επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας.       

  Ακόμη, στο πλαίσιο της σημερινής τακτικής Γ.Σ., αποφασίστηκε ομόφωνα η διάθεση των κερδών χρήσης 2013, ποσού  10.406.741,42 ευρώ.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) δέκα μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 18.099.334 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Αναλυτικά, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενέκρινε ομόφωνα: α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2013 ως 31.12.2013 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και τις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) την από 26.3.2014 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2013 ως 31.12.2013 και γ) την από 26.3.2014 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1.2013 ως 31.12.2013. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334).

  2. Αποφάσισε ομόφωνα την διάθεση των κερδών χρήσης 2013, ποσού  10.406.741,42€, με τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού 485.727,40€, την μη διανομή μερίσματος, τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν.3299/2004, ποσού 8.105.192,00€ και δεσμευμένου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3299/2004, ποσού 412.216,65€ και μεταφορά των υπολοίπων κερδών εις νέο, ποσού 1.403.605,37€. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334.

  3. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2013 [1.1.2013 - 31.12.2013], εταιρικής και ενοποιημένης. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334).

  4. Αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2014 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 521065/4-12-2007 Τ.Α. Πειραιά και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε) και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Σταματίου του Παρασκευά, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Λ 176324/1980 Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14771 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε).        Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334).

  5. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές - αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013), συνολικού ποσού (προ φόρων) εννιακοσίων οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (908.400,84 00€). Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334).

  6. Αποφάσισε ομόφωνα την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) μέχρι του συνολικού ποσού των οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€). Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334).

  7. Αποφάσισε ομόφωνα την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4.160.718,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δεκαεπτά λεπτών (0,17€) και επιστροφή στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, του ποσού των δεκαεπτά λεπτών (0,17€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες προς υλοποίηση της άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334).

  8. Αποφάσισε ομόφωνα την επέκταση του εταιρικού σκοπού με την ίδρυση και λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού και την εμπορία εμφιαλωμένου νερού. Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334). Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ως άνω απόφαση προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση στην εταιρεία άδειας βιομηχανικής χρήσης νερού για εμφιάλωση σε υφιστάμενη γεώτρησή της.

  9.  Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν τον εταιρικό σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο, αντιστοίχως.  Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334).

  10. Αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εταιρικής εγγύησης, μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€),  υπέρ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η απόφαση ελήφθη με 18.099.334 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.099.334  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.099.334.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.099.334).

  11. Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τους μετόχους σχετική με την φορολογική αντιμετώπιση, κατόπιν έκδοσης του Ν. 4254/2014, των αφορολόγητων αποθεματικών, ύψους 3.397.862,16 €, που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 με την από 6.12.2013 απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων