Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 09:59

  Καθημερινή: Έγκριση νέου Δ.Σ. και συμμετοχής σε ΑΜΚ θυγατρικής από την τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:25

  Μη διανομή μερίσματος, νέο διοικητικό συμβούλιο και συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής "Καθημερινές Εκδόσεις ΑΕ" ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της εταιρείας Καθημερινή, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25η Ιουνίου.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, με ομόφωνες αποφάσεις των παρόντων μετόχων:

  Στο 1ο θέμα αφού έλαβε γνώση των αναθεωρημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 (οι οποίες περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013) λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» και αφού ενημερώθηκε ότι η εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 δεν είχε επίδραση στη συγκριτική κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012, ενέκρινε ομόφωνα τις εν λόγω αναθεωρημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (μητρικής και ενοποιημένων).

  Στο 2ο θέμα αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού αναγνώσθηκε και η Έκθεση Ελέγχου της Τακτικής Ορκωτής Ελεγκτού Αθανασίας Αραμπατζή, ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (μητρικής και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη εικοστή Πέμπτη (25η) εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31.12.2013), στη μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία περιελήφθη εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2014 μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3371/2005 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920.

  Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2013 (01/01/2013-31/12/2013), καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Ενέκρινε επίσης τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

  Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013), δεδομένου ότι η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές ποσού ευρώ 4.175.880,32 μετά από φόρους και έτσι το συνολικό ποσό των «Αποτελεσμάτων εις Νέον» στον Ισολογισμό ανήλθε σε ζημίες ευρώ 18.112.245,49.

  Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρείας “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (μητρικής και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013) η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000 καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2013, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 η οποία ανήλθε σε ευρώ 20.000.

  Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (μητρικής και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με αμοιβή ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2014 με αμοιβή ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή ενέκρινε συνολική αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας ποσού ευρώ 40.000 πλέον ΦΠΑ.

  Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013) συνολικού ποσού ευρώ 169.000, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες θα ανέλθουν Α) σε ποσό ευρώ 300 ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση σε κάθε μέλος που παρίσταται, Β) σε ποσό ευρώ 136.500 ως συνολική επιπλέον ετήσια αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί της μη αντικατάστασης του αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Κωνσταντινίδη και του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γρηγορίου Τιμαγένη και της συνέχισης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με 8 μέλη ως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

  Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα περατωθεί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2017, το οποίο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

  1. Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός
  2. Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, οικονομολόγος
  3. Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη, επιχειρηματίας
  4.Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, επιχειρηματίας
  5. Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, οικονομολόγος
  6. Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομέςνη, δημοσιογράφος, διευθυντής της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
  7. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών
  8. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας

  Εκ των ως άνω, οι παρακάτω εξελέγησαν ως ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας):
  1. Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, οικονομολόγος
  2. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών
  3. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας

  Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 100% θυγατρικής της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία έλαβε χώρα την 10.04.2014 και αποφάσισε την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της άνω θυγατρικής κατά το ποσό των ευρώ 8.976.404 με καταβολή μετρητών και έκδοση 305.840 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 29,35 και τιμής διάθεσης ευρώ 29,35. Τα μετρητά για την κάλυψη του ποσοστού της συμμετοχής της Εταιρείας, τα οποία κατατέθηκαν στο ταμείο της ως άνω θυγατρικής την 11/04/2014, προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ 8.976.000, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 09.01.2014.

  Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας:

  Α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Αριστείδη Αλαφούζο, Θεμιστοκλή Αλαφούζο, Αλέξανδρο Παπαχελά και Μάρθα Ζώη-Δερτιλή
  Β) στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειο Διαμαντόπουλο, και
  Γ) στον Οικονομικό Διευθυντή του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», κ. Χρήστο Αγραφιώτη

  Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεως της Εταιρείας προς την «ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε.», υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», με την οποία η Εταιρεία είναι ολικά ενοποιημένη και η
  οποία από το 2011 έχει αναλάβει το εκδοτικό έργο της Εταιρείας και τα αποτελέσματά της επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Η εν λόγω εγγύηση θα χορηγηθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της «ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε.» από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού βιβλιοδεσίας μάρκας KOLBUS, συνολικής αξίας ευρώ 230.000, η οποία θα καταρτισθεί για την άμεση εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εκδοτικής δραστηριότητας των «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Ε.».

  Στο 12ο θέμα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου.

  Σημειώνεται πως στη γενική συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 27.039.650 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,36% επί συνόλου 30.600.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και επομένως η τακτική γενική συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων