Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουν-2014 19:49

  Q&R: Πράσινο φως από Γ.Σ. για κοινό ομολογιακό έως 2,5 εκατ. ευρώ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία και την λήψη κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 2.5 εκ. ευρώ, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της QUALITY & RELIABILITY.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας,η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 26 Ιουνίου 2014, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι.

  Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.920.708 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  1.580.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ η οποία δεν έχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού  δεν έχει παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96. 

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

  1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2013, ήτοι από 01-01-2013 έως 31-12-2013 καθώς και  τις αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/ - 31/12/2012 οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/ - 31/12/2013, μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 14.920.708 κατά 0, αποχή 0.

  2) Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον  Ελεγκτή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2013 έως 31-12-2013.

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση), υπέρ 14.920.708 κατά 0, αποχή 0.

  3) Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και ενέκρινε την αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση), υπέρ 14.920.708 κατά 0, αποχή 0.

   5) Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού αποδέχθηκε την πρόταση του κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη να συζητηθεί πρώτα το 5ο θέμα και μετά το 4ο , εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας  μέλους του Δ.Σ. κας Ιωάννας Ιακωβάκη, τον κ. Ιωάννη – Ευρυβιάδη Χαραλαμπάκη

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση), υπέρ 14.920.708 κατά 0, αποχή 0.

  4) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών ύψους εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων  ΕΥΡΩ (656.000,00€)  στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (24.000,00€) στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη – Ευρυβιάδη Χαραλαμπάκη για την χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014  .

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση), υπέρ 14.920.708 κατά 0, αποχή 0.

  6) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας στο εξωτερικό.

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση), υπέρ 14.920.708 κατά 0, αποχή 0.

  Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας στην Ελλάδα.

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση), υπέρ 7.998.988 κατά 6.921.720, αποχή 0.

  7) Ενέκρινε: α) την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία, β) την λήψη κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 2.5 εκ. ΕΥΡΩ, γ) την παροχή πάσης φύσεως εγγύησης της εταιρείας ή / και των θυγατρικών της εταιρειών προς τους ομολογιούχους καθώς και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην εξειδίκευση των όρων που αφορούν την έκδοση του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο, τη διάθεση των ομολογιών σε πρόσωπα που θα προβούν στην κάλυψη αυτών, την κατά την κρίση του παροχή ή μη οιoνδήποτε απαραίτητων εξασφαλίσεων στους Ομολογιούχους δανειστές από την εταιρεία ή τις θυγατρικές αυτής, και εν γένει την διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

  Το ανωτέρω κοινό ομολογιακό δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας και για την εκπλήρωση των στρατηγικών  σκοπών του ομίλου, θα γίνει προσπάθεια να εισαχθεί άμεσα στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου.

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση), υπέρ 14.920.708 κατά 0, αποχή 0.

   8)Εξουσιοδότησε  το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει μέχρι το τέλος  του 2014, τον συμψηφισμό των αποθεματικών με φορολογικές ζημιές ή την κεφαλαιοποιήση τους. Σε περίπτωση δε που αποφασισθεί η κεφαλαιοποίηση τους, το θέμα πρέπει να επανέλθει για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί.

  Έγκυρες ψήφοι 14.920.708 (57,91 % επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση), υπέρ 14.920.708 κατά 0, αποχή 0.

  9)  Δεν υπήρξαν συμβάσεις οπότε το θέμα δεν εισήχθει προς συζήτηση

  10)  Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα προς συζήτηση και ανακοινώσεις

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων