Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουν-2014 18:43

  Vidavo: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της VIDAVO A.E. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.

  Στη Γ.Σ. παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 606.565 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 70,76%. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

  Στο 1ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τον ισολογισμό καθώς και τις  Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την χρήση από 1.1.2013 – 31.12.2013.

  Στο 2ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013.

  Στο 3ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2014 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Λαζαρίδη Νικόλαο του Στυλιανού, κάτοχο του αριθ. ΑΖ323508 Δελτίου Ταυτότητος, με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 37641 και Α.Φ.Μ. 073188304 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ.  Νικολέτο Κωνσταντίνο του Βασιλείου, κάτοχο του αριθ. ΑΤ ΑΖ022636 Δελτίου Ταυτότητος, με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 22631 και Α.Φ.Μ. 059933979.

  Στο 4ο Θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή 1) του ποσού των είκοσι  χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (20.546,30), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ εκ ποσοστού 23%, προς τον Πρόεδρο κ. Παντελή Αγγελίδη για τις υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρία κατά την περίοδο 1-1-2013 έως 31-12-2013, καθώς και του ποσού των έξι χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα (6.860) ευρώ ως μίσθωμα (πλέον χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6%, ήτοι συνολικά 7.106,96 ευρώ), δυνάμει της από σύμβασης μισθώσεως μεταξύ του κου Αγγελίδη και της εταιρίας, η οποία είχε εγκριθεί δυνάμει της από 29-4-2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και 2) του ποσού μικτών αποδοχών είκοσι εννιά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (29.395,38) προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρκέλλα Ψυμάρνου, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του ως άνω μέλους με την εταιρία.

  Στο 5ο Θέμα: Oι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελή Αγγελίδη μέχρι του ποσού των ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) ευρώ για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην εταιρία το 2014, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή περισσότερων συμβάσεων με την εταιρία. Επίσης ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Τσιτιρίδου μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00) ευρώ, για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην εταιρία το 2014, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή περισσότερων συμβάσεων με την εταιρία. Επίσης προεγκρίνουν ομόφωνα και την καταβολή μικτών αποδοχών προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρκέλλα Ψυμάρνου μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ενώ προεγκρίνουν την τροποποίηση της σύμβασης του ως άνω μέλους με την εταιρία.

  Τέλος οι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή ποσού έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (11.760) πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6%, ήτοι συνολικά δώδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (12.183,36) στο πλαίσιο της σύμβασης μισθώσεως προς την εταιρία VIDAVO A.E. από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Παντελή Αγγελίδη, ως ιδιοκτήτη ενός επαγγελματικού χώρου επιφάνειας εκατόν σαράντα τετραγωνικών μέτρων και πενήντα τεσσάρων εκατοστών (140,54), ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο 2 της Πτέρυγας ΔΕΛΤΑ (Δ), από μία οικοδομή που είναι χτισμένη στο με αριθμό εβδομήντα (70) αγροτεμάχιο, μέτρων τετραγωνικών  δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα και ογδόντα εκατοστών (12.359,80) μ.τ του Δήμου Θέρμης, όπου και στεγάζεται η έδρα της εταιρίας. Η ως άνω σύμβαση μισθώσεως έχει εγκριθεί δυνάμει της από 29-4-2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

  Στο 6ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 1-1-2013 έως και την 31-12-2013.

  Στο 7ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας από την 1-1-2013 έως και την 25-06-2014.

  Στο 8ο Θέμα: Δεν υπήρχαν λοιπές ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων