Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουν-2014 17:30

  Byte: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της BYTE COMPUTER ABEE, ενώ εξελέγησαν επίσης νέα μέλη Δ.Σ. της εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στη Συνέλευση παρέστησαν 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.588.359 μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009), δηλαδή παρέστη ποσοστόν 73,6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Ολες δε οι απόφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

  Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1.- Ενεκρίθησαν οι αναμορφωμένες, συμφώνως προς το ΔΛΠ 19 συμφώνως προς το ΔΛΠ 19 και τα πρότυπα των ενοποιήσεων, οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2013 έως 31/12/2013, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της ε-αιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013. Επίσης, απεφασίσθη ο συμψηφισμός των αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία προέρχονται από κέρδη πωλήσεως μετοχών, με δηλωθείσες φορολογικές ζημίες προηγουμένων χρήσεων.

  2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

  3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και καθωρίσθη η αμοιβή τους. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013 οι: ) Δημητρούλα Αποστολάκου του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15491), ως τακτικός ελεγκτής και β) Ανδρέας Κωνσταντίνου του Θεοδώρου, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30441), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία «HLB Hellas A.E.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 161, Α.Μ. ΕΛΤΕ 30). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2013.

  4.- Εξελέγησαν νέα μέλη ΔΣ της εταιρείας με πενταετή θητεία οι  α) Σπυριδογεώργης Βυζάντιος τού Χρήστου, β) Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, τό γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, γ) Αναστασία Λούη του Θεοφάνους, δ) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, ε) Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι: α) Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου και β) Σταυρούλα θυγ. Ηλία Γιαννακοπούλου.

  Περαιτέρω, εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρ-θρου 37 Ν. 3693/2008,  οι: Σταυρούλα Ηλία Γιαννακοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά και Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου.

  5.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικη-τικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ και συγγενών τους κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ και συγγενείς αυτών  για την οικονομική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

  6.- Εχορηγήθη η άδεια, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

  7.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

   

                                                                   Με εκτίμηση

                                                  Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

                                                             Νικολίτσα Βυζαντίου

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ