Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουν-2014 12:37

  Θετικοί οι οιωνοί για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Θετικές είναι οι προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που κατά το 2013 προχώρησε σε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων που ισχυροποίησαν τη θέση της εισηγμένης κατασκευαστικής εταιρείας. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Περιστέρης, κατά τη σημερινή ετήσια γενική συνέλευση, οι προοπτικές του ομίλου διαγράφονται θετικές με τη διαφοροποίηση σε περισσότερες από μία δραστηριότητες και τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών κλάδων δραστηριοποίησης (κατασκευές, real estate κτλ) να περιορίζουν τον κίνδυνο.

  Ορισμένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη φετινή χρονιά για τον όμιλο αφορούν τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία τριών αιολικών πάρκων και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου της πώλησης του 25% της Ηρων ΙΙ στην Qatar Petroleum. Η εταιρεία υπέγραψε ακόμη προσύμφωνα για την υλοποίηση συνεργασιών σε επενδυτικές δραστηριότητες με την κρατική εταιρεία ενέργειας του Αμπού Ντάμπι TAQA, όπως και με την κινεζικών συμφερόντων Sinohydro.

  Η περασμένη χρονιά, όπως σημείωσε ο κ. Περιστέρης, ήταν σημαντική για τον όμιλο, καθώς υπέγραψε με τη ΔΕΗ την μεγάλη σύμβαση προϋπολογισμού ύψους 1,39 δισ. ευρώ για την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα. Επίσης, ανέλαβε, σε συμφωνία με τους εταίρους, εξ’ ολοκλήρου το κατασκευαστικό αντικείμενο στους οδικούς άξονες της Ιονίας Οδού και του Ε-65, όπου οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν επανεκκινήσει από τις αρχές της χρονιάς.

  Ο όμιλος κατά το 2013 υπέγραψε, τέλος, τη στρατηγική συμφωνία με την Qatar Petroleum με στόχο την από κοινού υλοποίηση επενδύσεων στον κλάδο της ενέργειας.

  Σημειώνεται ότι η σημερινή γενική συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ενώ το ζήτημα του προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σε διοικητικά στελέχη θα συζητηθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση την Δευτέρα 7 Ιουλίου. 

  Αναλυτικά οι αποφάσεις

  Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απαρτία 56,64% έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για όλα τα θέματα πλην του 6ου θέματος «Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος» για το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία ήτοι ποσοστό 66,67%. 

  Θέμα 1ο:
  Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 53.501.146 επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2013 όπως κοινοποιήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, καταχωρήθηκαν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

  Θέμα 2ο:
  Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 53.279.230 υπέρ (99,59% των παρισταμένων), και 221.916 αποχή (0,41% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2013.

  Θέμα 3ο:
  Εκλέχθηκε με ψήφους 53.353.716 υπέρ (99,72% των παρισταμένων), και 147.430 κατά (0,28% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ο κ. Γεώργιος Λάγγας ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2014 και αναπληρωτής ο κ. Δημήτριος Ξυλάς με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

  Θέμα 4ο:
  Εγκρίθηκε με ψήφους 53.296.627 υπέρ (99,62% των παρισταμένων), 32.993 κατά (0,06% των παρισταμένων) και 171.526 αποχή (0,32% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, η καταβληθείσα αμοιβή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημ. Αντωνάκο, Εμμ. Βράιλα και Εμμ. Μουστάκα, κατά τη χρήση 2013, ύψους 124.250,00 €, καθώς και η συνέχιση καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχοντας εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

  Εγκρίθηκε επίσης η παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

  Θέμα 5ο:
  Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 53.501.146 επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, η υιοθέτηση προγράμματος αγοράς μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 8.737.283 ιδίων μετοχών, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 708.953 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής της.

  Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, θα πραγματοποιηθεί δε με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

  Η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση για την τήρηση όλων των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων

  Θέμα 7ο;
  Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, με ψήφους 53.501.146 επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

  Θέμα 8ο:
  Επικύρωσε ομόφωνα, με ψήφους 53.501.146 επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, την από 11/2/14 απόφαση του Δ.Σ. για την εκλογή του κ. Άγγελου Ταγματάρχη ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη.

  Επί του 9ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

  Με την υλοποίηση της από 6/12/13 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Εταιρεία άντλησε το ποσό των 21.449.200,00 €. Το ως άνω ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τον μοναδικό Επενδυτή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων, έχει ήδη αξιοποιηθεί σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς προς διασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης της Εταιρείας και της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε επίσης τους Μετόχους ότι η Εταιρεία σε εκτέλεση σχετικού όρου του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου ποσού 68.300.000 € το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την από 6/12/13 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. και την από 9/12/13 απόφαση του Δ.Σ. άσκησε το δικαίωμα προπληρωμής, μέρους του Δανείου μέχρι του ποσού των 25.000.000 € μετά των δεδουλευμένων τόκων του, και ήδη κατέβαλε εντόκως το ποσό των 10.000.000

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4172/2103 από 1/1/2014 τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά, τα οποία σχηματίσθηκαν κατ΄εφαρμογή των διατάξεων ου Ν. 2238/1994, όπως αυτά εμφανίζονται στο κλείσιμο της χρήσης 2013 συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημίες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν τα τελευταία πέντε χρόνια μέχρις εξαντλήσεώς τους. Η Εταιρεία εντός του 2014 θα προχωρήσει στον ως άνω συμψηφισμό χωρίς φορολογική υποχρέωση.


  Δημ. Δελεβέγκος

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων