Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Ιουν-2014 20:34

  Μοχλός: "Πράσινο φως" από τακτική Γ.Σ. για ομολογιακό δάνειο έως 5 εκατ. ευρώ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μοχλός.

  Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της Μοχλός υπέρ της Πόρτο Καρράς και την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας επί ιδιοκτησιών της  εταιρείας σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από σύμβαση χρεολυτικού δανείου κεφαλαίου κίνησης που έχει καταρτίσει με την εταιρεία Πόρτο Καρράς, και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

  Αναλυτικά, όπως αναφέρεται, στην τακτική Γ.Σ. παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.955.216 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 64,41% επί συνόλου 4.588.137 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Κατόπιν εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφ΄ όλων των θεμάτων της πλην του 15ου θέματος που αφορούσε σε τροποποίηση του καταστατικού και συνεπώς απαιτείται εκ των κείμενων διατάξεων, αυξημένη απαρτία (2/3).

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, παρουσιάζονται κατωτέρω:

  1. Ενημέρωση για τις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2012 από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές προς εργαζομένους» και λήψη απόφασης.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.955.216 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 64,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

  2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2013 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.724.822 (ποσοστό 92,20% των συμμετεχόντων, 59,39% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων αποχής: 230.394 (ποσοστό 7,8% των συμμετεχόντων, 5,02% του μετοχικού κεφαλαίου)

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.744.197 (ποσοστό 92,86% των συμμετεχόντων, 59,81% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων κατά: 211.019 (ποσοστό 7,14% των συμμετεχόντων, 4,60% του μετοχικού κεφαλαίου)

  4. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.955.216 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 64,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

  5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.744.197 (ποσοστό 92,86% των συμμετεχόντων, 59,81% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων κατά: 211.019 (ποσοστό 7,14% των συμμετεχόντων, 4,60% του μετοχικού κεφαλαίου)

  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.724.822 (ποσοστό 92,20% των συμμετεχόντων, 59,39% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων κατά: 230.394 (ποσοστό 7,80% των συμμετεχόντων, 5,02% του μετοχικού κεφαλαίου)

  7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

  Αριθμός ψήφων υπέρ αναβολής λήψης απόφασης για την Α΄ Επαναληπτική Γεν. Συνέλευση: 2.955.216 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 64,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.744.197 (ποσοστό 92,86% των συμμετεχόντων, 59,81% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων κατά: 196.000 (ποσοστό 6,63% των συμμετεχόντων, 4,27% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων αποχής: 15.019 (ποσοστό 0,51% των συμμετεχόντων, 0,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

  9. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2014, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.744.197 (ποσοστό 92,86% των συμμετεχόντων, 59,81% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων κατά: 211.019 (ποσοστό 7,14% των συμμετεχόντων, 4,60% του μετοχικού κεφαλαίου)

  10. Ειδική έγκριση, κατ΄ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.744.197 (ποσοστό 92,86% των συμμετεχόντων, 59,81% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων κατά: 211.019 (ποσοστό 7,14% των συμμετεχόντων, 4,60% του μετοχικού κεφαλαίου)

  11. Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησής της υπέρ θυγατρικών εταιρειών ή/και της μητρική εταιρείας, κατ΄ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.744.197 (ποσοστό 92,86% των συμμετεχόντων, 59,81% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων αποχής: 211.019 (ποσοστό 7,14% των συμμετεχόντων, 4,60% του μετοχικού κεφαλαίου)

  12. Ενημέρωση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» υπέρ της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», κατ΄ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920 και την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» επί ιδιοκτησιών της  εταιρείας σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από σύμβαση χρεολυτικού δανείου κεφαλαίου κίνησης που έχει καταρτίσει με την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.744.197 (ποσοστό 92,86% των συμμετεχόντων, 59,81% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων κατά: 211.019 (ποσοστό 7,14% των συμμετεχόντων, 4,60% του μετοχικού κεφαλαίου)

  13. Ενημέρωση επί των φορολογικών επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 περί της φορολόγησης αφορολογήτων αποθεματικών του Ν.2238/1994 και λήψη απόφασης.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.955.216 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 64,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

  14. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.955.216 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 64,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

  15. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού.

  Αριθμός ψήφων υπέρ της αναβολής λήψης απόφασης περί συμπλήρωσης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίησης του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λόγω μη αυξημένης απαρτίας: 2.955.216 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 64,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

  16. Ενημέρωση για την μεταβίβαση και εκχώρηση στην «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ως σύνολο όλων των δικαιωμάτων και όλων των υποχρεώσεων της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., που απορρέουν από τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΟ56, ΚΡΑΙΟΒΑ-ΚΑΛΑΦΑΤ, ΧΜ 0+000-ΧΜ 84+020 ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 5Ρ15 ΚΑΙ 5Ρ16, Β΄ ΠΑΚΕΤΟ: Συμβόλαιο 5Ρ16, ΕΟ56 ΓΚΑΛΙΤΣΕΑ ΜΑΡΕ-ΚΑΛΑΦΑΤ, ΧΜ 47+000- ΧΜ 84 +020» και επικύρωση τόσο της απόφασης του Δ.Σ. όσο και της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης έργου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.955.216 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 64,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

  17. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού ευρώ πέντε εκατομμυρίων κατ΄ άρθρο 1 § 2 Ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.955.216 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 64,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων