Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Ιουν-2014 11:14

  Space Hellas: Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Την αγορά Ιδίων Μετοχών, με ανώτατο όριο αγοράς το ποσοστό ύψους 3% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ανώτατη τιμή αγοράς 3,00 Ευρώ/ανά μετοχή και κατώτατη τιμής αγοράς 0,5, ευρώ/ανά μετοχή εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση των μετόχων της Space Hellas.

  Αναλυτικά, στη γενική συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:
  ΘΕΜΑ 1ο:
  Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068), δηλ. παμψηφεί, τον υποβληθέντα Ισολογισμό χρήσεως 2013, την ετήσια οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2013 (περιλαμβανομένων των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) πλέον οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012) με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου, χρήσεως από 1/1/2013 – 31/12/2013, όπως αυτά συνετάγησαν από τη Διευθύντρια του Λογιστηρίου κ. Α. Παπαρίζου, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.
   
  ΘΕΜΑ 2ο
  Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068),  δηλ. παμψηφεί, το αποτέλεσμα της εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή σε αυτό.

  ΘΕΜΑ 3ο:
   
  Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, με ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί, δηλ με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068), το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.
  ΘΕΜΑ 4ο:
   
  Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, και με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068), δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε τις ληφθείσες για το έτος 2013 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και απεφάσισε για τις αποδοχές των μελών αυτών για το έτος 2014.
  Όσον αφορά τις έκτακτες αμοιβές και παροχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, και με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068),  δηλαδή παμψηφεί, αποφάσισε όπως, για την περίοδο από 1-1-2014 έως 30-6-2014, οι αμοιβές κατά συνεδρίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διατηρηθούν ίδιες με αυτές της χρήσης 2013, ενώ για την περίοδο 1-7-2014 έως και 31-12-2014 μειωθούν σε ποσοστό περίπου 15% σε σχέση με τη χρήση 2013.
  ΘΕΜΑ 5ο
  Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ εξέλεξε, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068), δηλ. παμψηφεί: α) Ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας για τη χρήση 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014 τον κ. Δήμο Πιτέλη του Νικολάου και της Βάϊας, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) που γεννήθηκε την 1/1/1955 στην Κουμαριά Τρικάλων, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αιτωλίας αρ. 16, με Α.Δ.Τ. Τ 009745/21-7-1999 του Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ. 028169699 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481, και β) Ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση τον Άνδρέα Πούρνο του Γεωργίου και της Καλλιόπης, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πτυχιούχο Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία), που γεννήθηκε στον Πύργο την 17/04/1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμ. Ροΐδη αρ. 35-37, με Α.Δ.Τ. Σ 64571/16-3/1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 056640907 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 35081, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., και απεφάσισε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο των Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
  Επίσης η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068) ψήφους,  δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε να αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2014 και τη χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.
  ΘΕΜΑ 6ο
  Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε, με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068), δηλ. παμψηφεί, όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2013.
  Θέμα 7ο
  Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε, με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068), δηλ. παμψηφεί, την αγορά Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», με ανώτατο όριο αγοράς το ποσοστό ύψους 3% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας,  ανώτατη τιμή αγοράς  3,00 Ευρώ/ανά μετοχή και κατώτατη τιμής αγοράς  0,5, ευρώ/ανά μετοχή εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψεως  της αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
  Επίσης η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068) ψήφους, δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τη ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος, το οποίο δεν ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας
    
  Θέμα 8ο:
  Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε, με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068), δηλ. παμψηφεί, επικυρώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις από 1.3.2013 και 12.12.2013 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως μνημονεύονται στα υποβληθέντα ενώπιον της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. υπ΄ αριθ. 2241/1.3.2013 και 2378/12.12.2013 πρακτικά των εν λόγω συνεδριάσεων αντιστοίχως και εγκρίνει την κατά τα παραπάνω κάλυψη της απαιτούμενης Ιδίας Συμμετοχής (Ελάχιστη Ιδία Συμμετοχή και Λοιπή Ιδιωτική Συμμετοχή), της εταιρείας για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4Growth», συνολικού ύψους 332.657,41 €, από τα Αποτελέσματα Εις Νέο, με σκοπό την χρηματοδότηση της επένδυσης και την εμφάνιση του αντίστοιχου ποσού σε ειδικό λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων, όπως κατά νόμο απαιτείται.
   
  Θέμα 9ο:
   Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.576.068 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  
   Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε, με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξήντα οκτώ (4.576.068), δηλ. παμψηφεί, την εκλογή του κ. Παναγιώτη Μπέλλου ως νέου Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 κν 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ΄ αριθμ. 4278/12-07-2013.
    
  Θέμα 10ο:ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ