Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 24-Ιουν-2014 19:34

  Τεχνική Ολυμπιακή: Εκλογή νέου Δ.Σ. και έκδοση ομολόγιακών ενέκρινε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού 5 εκατ. ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.312.060 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 70,38% επί συνόλου 33.125.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

  Κατόπιν εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφ΄ όλων των θεμάτων της.

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

  Θέμα 1ο: Ενημέρωση για τις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2012 από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές προς εργαζομένους» και λήψη απόφασης.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.312.060 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2013 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.973.103 (ποσοστό 89,97% των συμμετεχόντων, 63,32% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων κατά: 98.100 (ποσοστό 0,42% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων αποχής: 2.240.857 (ποσοστό 9,61% των συμμετεχόντων, 6,76% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.973.103 (ποσοστό 89,97% των συμμετεχόντων, 63,32% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 2.338.957 (ποσοστό 10,03% των συμμετεχόντων, 7,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 4ο: Κύρωση απόφασης του Δ.Σ. για εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους, ανασυγκρότηση σε σώμα και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.312.060 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 5ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.973.103 (ποσοστό 89,97% των συμμετεχόντων, 63,32% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 2.338.957 (ποσοστό 10,03% των συμμετεχόντων, 7,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 6ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.973.103 (ποσοστό 89,97% των συμμετεχόντων, 63,32% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 2.338.957 (ποσοστό 10,03% των συμμετεχόντων, 7,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.973.103 (ποσοστό 89,97% των συμμετεχόντων, 63,32% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 2.338.957 (ποσοστό 10,03% των συμμετεχόντων, 7,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 8ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

  Αριθμός ψήφων υπέρ της αναβολής λήψης απόφασης περί της εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου και τη λήψη απόφασης κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ: 23.312.060 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 9ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.973.103 (ποσοστό 89,97% των συμμετεχόντων, 63,32% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 2.338.957 (ποσοστό 10,03% των συμμετεχόντων, 7,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 10ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2014, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920.

  Αριθμός ψήφων υπέρ της έγκρισης των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και υπέρ της προέγκρισης αμοιβών των μελών του Δ.Σ.: 21.071.203 (ποσοστό 90,39% των συμμετεχόντων, 63,61% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων αποχής: 2.240.857 (ποσοστό 9,61% των συμμετεχόντων, 6,76% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 11ο: Ενημέρωση επί των φορολογικών επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 περί της φορολόγησης αφορολογήτων αποθεματικών του Ν.2238/1994 και λήψη απόφασης

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.312.060 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 12ο: Ειδική έγκριση, κατ΄ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.973.103 (ποσοστό 89,97% των συμμετεχόντων, 63,32% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων κατά: 2.338.957 (ποσοστό 10,03% των συμμετεχόντων, 7,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 13ο: Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της εταιρείας υπέρ θυγατρικών εταιρειών, κατ΄ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.213.960 (ποσοστό 99,58% των συμμετεχόντων, 70,08% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Αριθμός ψήφων αποχής: 98.100 (ποσοστό 0,42% των συμμετεχόντων, 0,30% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 14ο:  Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού ευρώ πέντε εκατομμυρίων κατ΄ άρθρο 1 § 2 Ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.973.103 (ποσοστό 89,97% των συμμετεχόντων, 63,32% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων αποχής: 2.338.957 (ποσοστό 10,03% των συμμετεχόντων, 7,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Θέμα 15ο:    Άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών εκδόσεως θυγατρικών εταιρειών σε μετοχές.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.071.203 (ποσοστό 90,39% των συμμετεχόντων, 63,61% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων αποχής: 2.240.857 (ποσοστό 9,61% των συμμετεχόντων, 6,76% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 16ο:    Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ»..

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.071.203 (ποσοστό 90,39% των συμμετεχόντων, 63,61% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αριθμός ψήφων αποχής: 2.240.857 (ποσοστό 9,61% των συμμετεχόντων, 6,76% του μετοχικού κεφαλαίου).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ