Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Δεκ-2013 09:52

  Οι λεπτομέρειες της εθελουσίας της Εθνικής Τράπεζας

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:06

  Σε τέσσερα επί μέρους προγράμματα χωρίζεται η εθελουσία της Εθνικής Τράπεζας. Η περίοδος συμμετοχής ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013.

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικειοθελή αποχώρηση 2.000 υπαλλήλων, ενώ το συνολικό του κόστος τοποθετείται στα 160 εκατ. ευρώ και το ετήσιο όφελος - από την εξοικονόμηση κόστους -  για την τράπεζα στα 120 εκατ. ευρώ. Στόχος, επίσης, είναι ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους και η ανανέωση του προσωπικού με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργικής διάρθρωσης.

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο της τράπεζας οι κατηγορίες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  Πρόγραμμα Α΄

  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

  1. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι της τράπεζας που ανήκουν στους κλάδους του κυρίου και τεχνικού προσωπικού (πλην του προσωπικού που ανήκει στην κατηγορία Υποστηρικτικού Προσωπικού Συντηρητών) και οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία (τακτικοί, έμμισθοι μη τακτικοί, νομικοί σύ6μβουλοι) υπό τις εξής προϋποθέσεις

  α) έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην τράπεζα (συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας σε απορροφηθείσες εταιρείες) 15 ετών

  β)έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση το πρώτο μέχρι 32.12.1992

  γ)έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος από έναν εκ των άνω ασφαλιστικών ταμείων, σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία

  δ)ειδικά ως προς τους ασφαλισμένους του ΤΣΠΕΤΕ θα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν πλήρη σύνταξη το αργότερο μέχρι 31.12.2016

  2. Κατ΄ εξαίρεση, όσοι εκ των υπαλλήλων είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΠΕΤΕ για λήψη σύνταξης γήρατος, πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις και συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι 21.12.2016 τις προϋποθέσεις για να λάβουν μειωμένη σύνταξη γήρατος υπό την έννοια του άρθρου 28 παρ.3 του Α.Ν. 1846/1951 όπως ισχύει σήμερα, δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

  3. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά και υπαλλήλους οι οποίοι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης μέχρι τις 21.12.2016, δύναται όμως να θεμελιώσουν σχετικό δικαίωμα μέχρι την άνω ημερομηνία, εφόσον προχωρήσουν σε αναγνώριση χρόνου ασφάλισης των χρονικών διαστημάτων στρατιωτικής θητείας σπουδών κλπ και ενημερώσουν σχετικά την τράπεζα.

  Παροχές

  α)η προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση
  Για όσους εκ των υπαλλήλων έχουν θεμελιώσει ήδη δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα καταβληθεί η μεγαλύτερη, όσον αφορά το ύψος, μεταξύ της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 εδ.α΄ του Ν.3198/1955 και της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 εδ.β΄ του Ν.3198/1955 αποζημίωσης. Για τους υπόλοιπους θα καταβληθεί η προβλεπόμενυη από το άρθρο 8 εδ. α΄ του Ν. 3198/1955 αποζημίωση.

  β)κίνητρο αποχώρησης βάσει των συνολικών συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην τράπεζα
  Επιπλέον αποζημίωση, η οποία συνίσταται σε ποσοστό 50% του μικτού μισθού μηνός Δεκεμβρίου 2013, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν αποζημίωση για υπερεργασία, υπερωριακή εργασία, νυκτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές και αργίες, καθώς και τα επιδόματα γραφείων διοίκησης, στέγασης, ειδικών οικονομικών κινήτρων, standby και εκτάκτων κλησεων, πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην τράπεζα.

  γ)κίνητρο αποχώρησης βάσει υπολειπόμενων μηνών υπηρεσίας
  Για όσους εκ των ασφαλισμένων στο ΤΣΠΕΤΕ υπαλλήλων πρόκειται να θεμελιώσουν δικαίωμα λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος την επόμενη τριετία, τα κίνητρα αποχώρησης περιλαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση, η οποία συνίσταται σε ποσοστό 50% του μικτού μισθού μηνός Δεκεμβρίου 2013 και αφαιρουμένων των εισφορών εργαζομένου προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, πολλαπλασιαζόμενου επί τον αριθμό των υπολειπόμενων μηνών, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.

  δ)ασφαλιστική κάλυψη υπολειπόμενων μηνών υπηρεσίας
  Για όσους εκ των ασφαλισμένων στο ΤΣΠΕΤΕ υπαλλήλων πρόκειται να θεμελιώσουνδικαίωμα λήψης πλήρους ή μειωμένης (κατά περίπτωση) σύνταξης γήρατος την επόμενη τριετία (μέχρι 31.12.2016), θα καλυφθεί το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου για το υπολειπόμενο μέχρι την ημερομηνία θεμελίωσης εκ μέρους του εργαζόμενου δικαιώματος για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος βάσει της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας, προκειμένου να λάβει χώρα προαιρετική ασφάλιση του.

  Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στον υπάλληλο και θα περιλαμβάνει τις παροχές υπό στοιχεία (α), (β), (γ) δεν θα υπολείπεται του ποσού των 25 χιλ. ευρώ και θα υπερβαίνει το ποσό των 170 χιλ. ευρώ.

  Πρόγραμμα Β΄

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:

  -δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από το ΕΤΑΑ

  -δεν θα θεμελιώσουν τέτοιο δικαίωμα την επόμενη τριετία και συγκεκριμένα μέχρι τις 31.12.2016

  Παροχές

  α)νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  β)κίνητρο αποχώρησης βάσει ηλικίας υπαλλήλου και συνολικών αυμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην τράπεζα.
  Επιπλέον αποζημίωση, η οποία συνίσταται στα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας στην τράπεζα, επί του μικτού μισθού μηνός Δεκεμβρίου 2013, υπολογιζόμενου όπως επί των κινήτρων (β) και (γ) του προγράμματος Α, επί ποσοστό βάσει της ηλικίας του υπαλλήλου ως εξής ανά ηλικιακή κατηγορία:

  -55 ετών και άνω, 80%
  -50-54 ετών, 100%
  -40-49 ετών, 50%
  -30-39 ετών, 40%
  -20-29 ετών, 30%

  Σε κάθε περίπτωση το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται δεν θα είναι μικρότερο των 8 χιλ. ευρώ και μεγαλύτερο των 170 χιλ. ευρώ.

  Πρόγραμμα Γ΄

  Δικαίωμα συμμετοχής έχει αποκλειστικά το προσωπικό που προέρχεται από τις τράπεζες FBB και Probank και το οποίο εργάζεται στην τράπεζα με σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου.

  Παροχές

  Για τους υπαλλήλους και μη τακτικούς δικηγόρους της Εθνικής που προέρχονται από τις τράπεζες FBB και Probank, η αποζημίωση ορίζεται σε 14 μικτούς μηνιαίους μισθούς. Ο μισθός προσδιορίζεται από το μικτό μισθό μηνός Δεκεμβρίου 2013, όσον αφορά τους προερχόμενους από την Probank και το μικτό μισθό μηνός Απριλίου 2013 όσους προέρχονται από την FBB. Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 70 χιλ. ευρώ.

  Πρόγραμμα Δ΄

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ανήκοντες

  -στην κατηγορία Υποστηρικτικού Προσωπικού Συντηρητών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού

  -στον υποστηρικτικό κλάδο

  -στο μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας εργατοτεχνικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας πλήρους απασχόλησης ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης στην τράπεζα και θεμελίωσης ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

  Παροχές

  Στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία Φροντιστών του Κλάδου Υποστηρικτικού Προσωπικού και στην κατηγορία Υποστηρικτικού Προσωπικού Συντηρητών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση απροειδοποίητης καταγγελίας σύμφωνα με το Ν. 2112/1920 και 3198/1955. Το ποσό αυτό δεν θα υπολείπεται των 15 χιλ . ευρώ. 

  *Δείτε στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία" όλη την εγκύκλιο της Εθνικής Τράπεζας για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

  Διαβάστε ακόμα:

  ΕΤΕ: Ξεκινά η περίοδος συμμετοχής στην εθελούσια

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ