Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 01-Ιουλ-2013 13:36

  Μουζάκης: Τι αποφάσισε η γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 28/6 ανακοίνωσε η Μουζάκης ΑΕΒΕΜΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρέστησαν 17 μέτοχοι  και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ  (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ  3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) που κατέχουν 26.837.329 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

  Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

   

  ΘΕΜΑ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

   

  Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.837.329, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.837.329, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2012 ( 1/1 – 31/12/2012).

   

  Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2012 ( 1/1 – 31/12/2012).

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.837.329, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.837.329, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2012  έως 31.12.2012.

   

  Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.837.329, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.837.329, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  ΘΕΜΑ 4. Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012 και  προέγκριση αυτών για το 2013.

   

  Εγκρίθηκε η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 29.6.2012.

  Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού  μικτού ποσού 21.420,00  ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

  Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2013, μειωμένου ποσού κατά 25% από τις αμοιβές του 2012 λόγω κρίσεως ήτοι 16.065,00 ευρω.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.837.329, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.837.329, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  ΘΕΜΑ 5. Εκλογή δύο Ορκωτών  Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού  για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2013 έως 31.12.2013  και καθορισμός της αμοιβής του.

   

  Εξελέγησαν  για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2013, μετά από έλεγχο των προσφορών  που είχε στην διάθεσή του  από τις  Ελεγκτικές εταιρείες 1. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε 2. Αθανάσιος Φραγκισκάκης   ομόφωνα εισηγείται την  ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε   και  την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας  και του Ομίλου κατά τη χρήση 2013: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.  Ιωάννη Θ. Μακρή  ( Αρ. Μητρώου 28131) και  ως αναπληρωματικό τον κ.  Παναγιώτη Πάτση  ( Αρ. Μητρώου 11921 ).

  Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2013 σε ευρώ 23.012,00 πλέον ΦΠΑ.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.837.329, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.837.329, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  ΘΕΜΑ 6. Χορήγηση  αδείας, σύμφωνα  με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

   

  Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.837.329, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφoι Υπέρ: 26.837.329, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   

  ΘΕΜΑ 7.  Διάφορα  θέματα  και  ανακοινώσεις.

   

  Δεν προτάθηκαν για συζήτηση άλλα θέματα .

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ