Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Ιουν-2013 12:27

  Λανακάμ: Επέκταση σκοπού και παράταση διάρκειας ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και την παράταση της διάρκειάς της καθώς και τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Λανακάμ, στην οποία παρευρέθησαν και ψήφισαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.002.078 μετοχές – ψήφους επί συνόλου μετοχών  - ψήφων 5.939.268.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι αποφάσισαν:

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2012.

  2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012.

  3. Λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2012 έως 31.12.2012).

  Αναγνώστηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2012. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012), της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενέκρινε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ότι η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2012 λόγω ζημιών χρήσεως.

  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

  5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2013.

  Εκλέχθηκε ομόφωνα  η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία  με την επωνυμία   ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί  Ελεγκτές Λογιστές  για  τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων  της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για  την  χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον, κον Γεώργιο Ν. Γκιπάλη , ΑΜΣΟΕΛ : 20341 και αναπληρωτή αυτού τον κον  Δηλάρη Γ. Θεόδωρο, ΑΜΣΟΕΛ.: 10481.

  6. Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2012 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2013.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος                             €    28.968,06

  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος                   €      20.956,76

  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος                       €     17.166,59

  4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου                            €     17.166,59

                                                                     -----------------

  ΣΥΝΟΛΟΝ                                          €    84.258,00

  Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2013-31.12.2013 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, να μεταβάλλει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος                     €        30.000,00           

  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος            €        22.000,00

  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος               €         19.000,00 

  4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου                     €  19.000,00       

                                                                ---------------------

                                                     €         90.000,00

   

  7. Έγκριση επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

  Εγκρίθηκε ομόφωνα  από  την Τακτική Γενική Συνέλευση η επέκταση του σκοπού της εταιρείας στην Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών προϊόντων παντός είδους και ειδικότερα παραγωγή μανιταριών και Εμπορία Τροφίμων και ειδών Γενικού Εμπορίου , τυποποιημένων , κονσερβοποιημένων ή μη. Προς τούτο εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως ακολούθως:

  ΑΡΘΡΟΝ  3

  ΣΚΟΠΟΣ

  Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :
  1.H εμπορία και βιομηχανία παντός είδους νημάτων, υφασμάτων και ενδυμάτων, κάθε φύσεως ειδών κλωστοϋφαντουργίας και γενικά η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορίας παντός εμπορεύσιμου αγαθού.
  2.Η αγορά, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων, ως και η ανοικοδόμηση πολυώροφων οικοδομών, είτε επί ιδίων οικοπέδων τρίτων, κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάληψη Δημοσίων Έργων.
  3.Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, τουριστικών γραφείων και γενικά πάσης εργασίας και επιχειρήσεως, που έχει σχέση με τον τουρισμό.
  4.Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων, επιχειρήσεων και γραφείων του εσωτερικού και εξωτερικού, ασχολουμένων με τις παραπάνω εμπορικές δραστηριότητες και γενικά με κάθε είδους γενικού εμπορίου.
  5.Η άσκηση πάσης φύσεως Ναυτιλιακής εργασίας και ιδία η αγορά, πώληση, ναυπήγηση, ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και κάθε πλωτού μέσου.
  6.Η επενδυτική συμμετοχή της εταιρείας, σε παντός είδους εταιρείες και επιχειρήσεις.
  7.Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών προϊόντων παντός είδους και ειδικότερα παραγωγή μανιταριών και Εμπορία Τροφίμων και ειδών Γενικού Εμπορίου , τυποποιημένων , κονσερβοποιημένων ή μη.

  8. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

  Εγκρίθηκε ομόφωνα από  την Τακτική Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά πενήντα έτη από σήμερον ήτοι έως την 31.12.2063. Προς τούτο εγκρίθηκε  η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού ως ακολούθως:

  ΑΡΘΡΟΝ  4

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες εξήντα τρία (2063) έτους.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ