Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Δεκ-2012 15:27

  Εριουργία: Παράταση διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στην ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 21/12 για παράταση του χρόνου της άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών), ανακοίνωσε η Εριουργία.

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, νέα περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ορίστηκε η 20/12/2012 - 11/1/2013, ενώ νέα περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος η 20/12/2012 - 7/1/2013.

  Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

  1. Η Εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους την απόφασή της την οποία έλαβε κατά την συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου της 21/12/2012 για παράταση του χρόνου της άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών). Συγκεκριμένα, η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται για τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 7/1/2013, ενώ η λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ορίζεται στις 11/1/2013.

  2. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας, κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές, μετά ψήφου μετοχές ή προνομιούχες, άνευ ψήφου μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 2,83 Ευρώ ανά μετοχή. Από την 11/12/2012, οι μετοχές της Εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Αύξηση. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 13/12/2012 για την εν λόγω Εταιρία.

  3. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας «EUROBANK» απευθείας από τους μετόχους (στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους), είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τράπεζας). Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της «EUROBANK», οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: α) να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.), β) να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους και γ) να καταβάλλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την παρούσα Αύξηση, τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτίμησης. Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών (πίστωση) στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην «EUROBANK» κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (2,83 Ευρώ ανά μετοχή) που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

  Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

  Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δε θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης τους (11/1/2013) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν (άνευ οποιασδήποτε αποζημίωσης).

  4. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης έχουν δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής του για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης μέχρι του συνόλου των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) Νέων Μετοχών.

  Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης, μετά την πλήρη άσκησή τους, θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της «EUROBANK» όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται είτε με κατάθεση μετρητών, είτε με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην «EUROBANK», κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών (2,83 Ευρώ ανά μετοχή) για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η «EUROBANK» κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσής των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

  Το δικαίωμα προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην «EUROBANK», είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τράπεζας) είτε απευθείας στα καταστήματα της (για τους κατόχους δικαιώματος που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

  Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

  Οι αιτήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

  Τα καταβληθέντα ποσά που δε θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής.

  Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

  5. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, διαθέσει αυτές κατά ελεύθερη κρίση, άλλως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με τα άρθρα 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

  6. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

  7. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 28/11/2012 και το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 14/12/2012 είναι διαθέσιμα στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.triaalfa.gr). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμα δωρεάν στο επενδυτικό κοινό σεέντυπη μορφή, εφόσον ζητηθούν, στα γραφεία της Eταιρίας, Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 142 34.

  8. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 2799322, κ. Mιχάλη Τζορμπατζάκη).

  Ν. Ιωνία, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ