Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2012 15:55

  Avenir: Αναβλήθηκε για τις 10/7 η Γ.Σ. ελλείψει απαρτίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αναβλήθηκε για τις 10/7, λόγω μη απαιτούμενης απαρτίας, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Avenir.

  Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 29/6 παρεστάθησαν έξι (6) μέτοχοι, ήτοι το 6,93% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 7.301.359 μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 105.423.498, ποσοστό το οποίο δεν υπερέβει το ελάχιστο υπό του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας τεθέν όριο (66,66%) για τη νόμιμη απαρτία και για τη ληψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

  Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2012 των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΄AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη αρ.5 και νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094248736 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

  1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31.12.2011 εταιρική χρήση (01/01/2011 έως 31/12/2011) που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.

  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα.

  6. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 ως ισχύει σήμερα και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της.

  7. Λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως 80.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (άρθρο 47 ΚΝ.2190/1920), με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

  8. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

  παρεστάθησαν έξι (6) μέτοχοι, ήτοι το 6,93% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 7.301.359 μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 105.423.498, ποσοστό το οποίο δεν υπερέβει το ελάχιστο υπό του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας τεθέν όριο (66,66%) για τη νόμιμη απαρτία και για τη ληψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

  Κατόπιν τούτου, δεν ήταν δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων και συναφώς ορίσθηκε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για την 10.07.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη 5, δυνάμει της από 21.06.2012 αναδημοσιευμένης προσκλήσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ