Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 12-Σεπ-2011 14:45

  Audiovisual: Τροποποιήσεις του καταστατικού

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και ειδκά τις αρμοδιοότητες του Δ.Σ. εξέδωσε η Audiovisual.

  ΑΡΘΡΟ 21
  Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού συμβουλίου

  1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

  Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε τρίτους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

  Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικώτερα εκπροσωπεί την Εταιρεία στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή στις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές και λοιπές αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανισμούς κάθε φύσης και κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας δικαστήριο στην Ελλάδα στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε οποιαδήποτε άλλη αρχή.

  Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα με οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υπό όποιους όρους εγκρίνει, καθώς επίσης συνομολογεί ενυπόθηκα ή μη δάνεια, παρέχοντας υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της και όποια άλλη προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια. Παρέχει κάθε είδους πιστώσεις στους συναλλασσόμενους με την Εταιρεία και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων με όποιους όρους εγκρίνει, ιδρύει άλλες Εταιρείες κάθε τύπου ή αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε αυτές που υπάρχουν, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια και λοιπές αρχές και για την ενέργεια των ανωτέρω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία του εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία τυγχάνει αρμόδια η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια του διάταξη, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την κατάσταση των εταιρικών εργασιών. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες και τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για παράταση συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

  3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά μόνο ενδεικτική.

  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

  Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την επωνυμία της είτε του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ενεργεί συλλογικά είτε με την υπογραφή των προσώπων που νομικά έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια (περιλαμβανομένων και κοινοπρακτικών) του άρθρου 6 ν.3156/2003.

  Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες με πλειοψηφία των 2/3 των Μελών του και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ν. 3156/2003 και 3α και 13 παρ.1 του κ.ν.2190/1290.

  Για την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 9 ν. 3156/2003 και 3β του κ.ν. 2190/1920.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ