Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Ιουλ-2011 16:51

  Μάρακ: Δεν εγκρίθηκε η ΑΜΚ από την γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τη μη πραγματοποίηση της προτεινόμενης ΑΜΚ στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση των μετόχων της Μάρακ στις 30/6.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2010 (περίοδος 01/01/2010 – 31/12/2010) και ειδικότερα τις περιλαμβανόμενες στην Οικονομική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2010, σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ. Επίσης εγκρίθηκε η έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS A.E A.M. ΣΟΕΛ 148 Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

  1) Νικόλαος Ευαγ. Πιπιτσούλης, εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος)
  2) Παναγιώτης Στυλ. Χατζηκωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος (Αντιπρόεδρος &
  Δ/νων Σύμβουλος)
  3) Κωνσταντίνος Κωσ. Παπουνίδης, μη εκτελεστικό μέλος
  4) Γεώργιος Ανδρ. Ρουσουνέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  5) Αθανάσιος Στεφ. Βουλγαρίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Η θητεία του άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 29.06.2016, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 στο συνολικό ποσό των 305.700 ευρώ και προεγκρίνει το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2011 στο συνολικό ποσό 59.475 ευρώ κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

  1) Κωνσταντίνος Κοσ. Παπουνίδης, μη εκτελεστικό μέλος
  2) Γεώργιος Ανδρ. Ρουσουνέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  2) Γεώργιος Ανδρ. Ρουσουνέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  3) Αθανάσιος Στεφ. Βουλγαρίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 κ.ν.2190/1920,
  εταιρειών.

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 7ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920.

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 8ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου για τον έλεγχο της χρήσης 2011 την ελεγκτική εταιρία BAKER TILLY HELLAS A.E A.M. ΣΟΕΛ 148. Επίσης εγκρίνει τις αμοιβές της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS A.E A.M. ΣΟΕΛ 148 που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και προεγκρίνει τις αμοιβές της για την χρήση 2011.

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 9ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 10ο: ποσοστό 100% των παρασταθέντων, δεν ενέκρινε την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την παρέπεμψαν σε ευθετώτερο χρονικό διάστημα, εφόσον οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες της χώρας βελτιωθούν και επιβάλλεται λόγω της τυχόν περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας.

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των
  παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 0, Κατά: 7.558.650, Αποχή: 0.

  Τέλος έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο στην μεγάλη αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά και στην ικανοποιητική πορεία της εταιρείας στην Ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την μεγάλη μείωση λειτουργικών εξόδων γεγονότα που παρά την κρίση δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ