Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Ιουλ-2011 15:52

  Avenir: Εκλογή νέου Δ.Σ. ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Avenir, η οποία πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2011. 

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,56% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου συνολικά 15 μέτοχοι που εκπροσωπούν 77.546.764 μετοχές επί συνόλου 105.423.498 ήτοι ποσοστό 73,56% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

  Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31.12.2010 εταιρική χρήση (01/01/2010 έως 31/12/2010) που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση. 

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 . 

  Θέμα 2: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 

  Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. 

  Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

  Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ., την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Ελεγκτών BDO - DELTA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 8, είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 153. 

  Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. 

  Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. την έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010. 

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ, την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011. 

  Θέμα 5ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς. 

  Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. 

  Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα. 

  Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. 

  Θέμα 7ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008, ως ισχύει σήμερα. 

  Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. 

  Θέμα 8ο: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό της Εταιρείας. 

  Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. 

  Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των άρθρων 9, 21, 22, 23, 24,25,28 του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 3884/2010 ήτοι: 

  Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την τροποποίση των ως άνω άρθρων του καταστατικού με 77.546.764 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. 

  Θέμα 10ο : Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 ή/και του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, ή σε πρόσωπα που παρέχουν σε σταθερή βάση υπηρεσίες στην Εταιρεία και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

  Κατόπιν αίτηματος του μετόχου Γεωργίου Φράγκου εκπροσωπούντος ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα το άρθρο 39 παραγρ. 3 του κ.ν. προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης για αναβολή λήψεως αποφάσεως επί του δεκάτου θέματος για την 11η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. ώστε η λήψη απόφασης και επί του θέματος αυτού να γίνει από την Επαναληπτική της παρούσας Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα 11η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. στον ίδο τόπο με την παρούσα προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η πρόταση της διοίκησης επί του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Λόγω της υποχρεωτικότητας του αιτήματος, αυτό έγινε δεκτό και ο Πρόεδρος ανέβαλε την λήψη απόφασης επί του δεκάτου θέματος για την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. 

  Θέμα 11ο : Αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920 

  Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε και ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 45.828.585 έγκυρες ψήφους που εκπροσωπούν ποσοστό 43,47% έναντι του συνολικού αριθμού έγκυρων ψήφων ήτοι των 77.546.764 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,56 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 

  Θέμα 12ο : Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ