Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 17-Ιαν-2022 07:34

  Αντίθετες αποφάσεις Πρωτοδικείου - Εφετείου για τον αν υπολογίζεται ο Αύγουστος στο 7μηνο για τον ορισμό πλειστηριασμού

  Αντίθετες αποφάσεις Πρωτοδικείου - Εφετείου για τον αν υπολογίζεται ο Αύγουστος στο 7μηνο για τον ορισμό πλειστηριασμού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Παναγιώτη Στάθη

  Σε νομική διάσταση απόψεων (και αποφάσεων) μεταξύ Πρωτοδικείων και Εφετείων της χώρας, έχει εξελιχθεί ένα θέμα που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι αγωνιούν για την τύχη των ακινήτων τους ενόψει πλειστηριασμών. Πρόσφατα το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι και ο Αύγουστος υπολογίζεται στο 7μηνο για τον ορισμό ημερομηνίας πλειστηριασμού. Αυτό είναι το "δια ταύτα" της υπ´ αριθμόν 552/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που ανατρέπει προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις βάση των οποίων η επτάμηνη προθεσμία από την περάτωση της κατάσχεσης έως και τη διενέργεια του αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, άλλως ακυρώνεται η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης (κινητής ή ακίνητης) περιουσίας.

  Το Πρωτοδικείο

  Το Πρωτοδικείο με την απόφασή του ανέτρεψε τα έως τώρα δεδομένα απορρίπτοντας αίτημα ανακοπής με το οποίο ο ανακόπτων ζητούσε την ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του επικαλούμενος μεταξύ άλλων ότι επισπεύδεται αναγκαστικός πλειστηριασμός, η διενέργεια του οποίου προσδιορίστηκε 7 μήνες και 4 ημέρες μετά την περάτωση της κατάσχεσης, συμπεριλαμβανομένου στον υπολογισμό του επταμήνου και του χρονικού διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940Α ΚΠολΔ.

  Όπως λοιπόν αναφέρεται στο σκεπτικό της τωρινής απόφασης: "…Οι προπαρασκευαστικές δικονομικές προθεσμίες (εκείνες δηλαδή που πρέπει να παρέλθουν προκειμένου να λάβει χώρα η συζήτηση ή να διενεργηθεί η κρίσιμη διαδικαστική πράξη), όπως η προαναφερθείσα του άρθρου 954 παρ. 2 στ. ε’ ΚΠολΔ, βάσει της γενικής θεωρίας των προθεσμιών, δεν αναστέλλονται κατά το μήνα Αύγουστο, μη εφαρμοζομένου εν προκείμενω του άρθρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ, το οποίο περιελάμβανε στην απαρίθμηση του στην προϊσχύσασα μορφή του, τη διάταξη του άρθρου 998 παρ. 4 εδ. γ ΚΠολΔ (περί των 4 μηνών ως απώτατου ορίου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού) και όχι αυτή του άρθρου 998 παρ. 4 εδ. α ΚΠολΔ. Κατά συνέπεια, η απαγόρευση της διενέργειας πράξεων εκτέλεσης από την 1η έως την 31n Αυγούστου δεν μπορεί να έχει ως νόμιμη συνέπεια την αναστολή της αντίστοιχης προθεσμίας”.

  Διαφωνεί το Εφετείο

  Το Εφετείο Αθηνών όμως ανατρέπει εκ νέου τα δεδομένα με πρόσφατη απόφαση του, θεωρώντας αντιδικονομική την πάγια πρακτική των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων να συνυπολογίζουν τον μήνα Αύγουστο στην επτάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος για την διενέργεια πλειστηριασμών από την ημέρα της κατάσχεσης.

  Ετσι το Εφετείο Αθηνών με την υπ΄ αρ. 34/2022 απόφασή του ανέστειλε πλειστηριασμό τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών δανειολήπτριας κρίνοντας ότι ο μήνας Αύγουστος δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στη προθεσμία αυτή.

  Η απόφαση

  Ειδικότερα, η υπ΄ αρ. 34/2022 απόφασή του Εφετείου Αθηνών έκρινε ότι :

  "Στην προκειμένη περίπτωση η καθής η αίτηση συμπεριέλαβε για τον υπολογισμό του επταμήνου, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 στοιχ. ε ΚΠολΔ, και το χρονικό διάστημα από 1η έως και 31η Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940 Α ΚΠολΔ (βλ. και άρθρ. 998 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ο λόγος αυτός της ανωτέρω εφέσεως είναι νόμιμος , στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 940 Α, 998 παρ. 2 και 954 παρ. 2 στοιχ. ε ΚΠολΔ και, περαιτέρω, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, πιθανολογείται και η ουσιαστική βασιμότητά του.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ογδόου του άρθρ. 1 Ν. 4335/2015 : "Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα ουσιώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 και … ε) αναφορά της ημέρας του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ 8 μηνών από την ημέρα αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς και του ονόματος του υπαλλήλου του πλειστηριασμού".

  Επίσης, στη διάταξη του άρθρου 940 Α ΚΠολΔ ορίζεται: "Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση". Από το συνδυασμό αυτών των διατάξεων προκύπτει ότι κατά τον υπολογισμό της προθεσμίας των επτά (7) μηνών από τη ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του πλειστηριασμού δεν πρέπει να συνυπολογίζεται και το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου, καθόσον κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος η εν λόγω επτάμηνη προθεσμία αναστέλλεται, όπως άλλωστε, αναστέλλεται οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης.

  Τα παραπάνω προκύπτουν και από την ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 147 παρ. 2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο το χρονικό διάστημα από την 1η έως 31η Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες που καθορίζονται περιοριστικά με την εν λόγω διάταξη.

  Παρόλο που στη διάταξη του άρθρ. 147 παρ. 2 ΚΠολΔ δεν περιλαμβάνεται ρητά η επτάμηνη προθεσμία του άρθρου 954 παρ. 2, εντούτοις, μετά την αντικατάσταση του άρθρ. 954 ΚΠολΔ με την παρ. 2 του άρθρου ογδόου του άρθρ. 1 Ν 4335/2025, μπορεί να εφαρμοσθεί και για αυτήν την προθεσμία αναλογικά η εν λόγω διάταξη (147 παρ.2 ΚΠολΔ) και σε συνδυασμό και με το άρθρ. 940 Α ΚΠολΔ, να ανασταλεί, και να μη συνυπολογιστεί, το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου κατά τον υπολογισμό του επταμήνου από την ημέρα από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης μέχρι την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού 9 βλ. και ΜονΠρΑθ 93/2021, ΜονΠρΑθ 1057/2019 αδημ., πρβλ. και ΑΠ 929/1966, ΑΠ 643/1989, ΕφΠειρ 705/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

  Στην προκειμένη περίπτωση η περάτωση της κατάσχεσης, που η καθής η αίτηση επισπεύδει εις βάρος της αιτούσας, έλαβε χώρα στις 1-6-2021, ημερομηνία κατά την οποία, όπως προαναφέρθηκε, επιδόθηκε στην τελευταία η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Από αυτήν την ημερομηνία μέχρι τις 11-1-2022, ημέρα κατά την οποία με την ίδια έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης έχει ορισθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα επί των ανωτέρω ακινήτων, έχει παρέλθει μεν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά μηνών και όχι μικρότερο των οκτώ μηνών , όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ- ήτοι χρονικό διάστημα επτά μηνών και δέκα ημερών (βλ. και παραπάνω) – πλήν, όμως, ο υπολογισμός του εν λόγω χρονικού διαστήματος έγινε κατά παράβαση των οριζόμενων στη διάταξη του άρθρου 940 Α ΚΠολΔ , σε συνδυασμό με την αναλογικά εφαρμοζόμενη διάταξη του άρθρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ.

  Ειδικότερα, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στην αμέσως παραπάνω μείζονα σκέψη, κατά τον υπολογισμό του υποχρεωτικού επταμήνου, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ , δεν έπρεπε να συνυπολογισθεί το χρονικό διάστημα από 1η έως και 31η Αυγούστου 2021, κατά το οποίο, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 940 Α ΚΠολΔ, οποιαδήποτε προθεσμία και πράξη εκτέλεσης , συμπεριλαμβανομένης και της επτάμηνης προθεσμίας του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ, αναστέλλονται."

  Δημ. Αναστασόπουλος: "Στη σωστή κατεύθυνση”

  Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος Δημ. Αναστασόπουλος, "έχει εκδοθεί πλήθος δικαστικών αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας που θεωρεί ότι ο μήνας Αύγουστος καλώς υπολογίζεται στην παραπάνω προθεσμία των επτά μηνών με αποτέλεσμα πολλές ανακοπές να απορρίπτονται και οι πλειστηριασμοί να διενεργούνται κανονικά.

  Με την απόφαση αυτή το Εφετείο Αθηνών κρίνει προς την σωστή κατεύθυνση ένα δυσεπίλυτο νομικό θέμα δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς δανειολήπτες να ακυρώσουν τις κατασχετήριες εκθέσεις που επεβλήθησαν σε βάρος της περιουσίας τους.

  Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες είναι ότι ακόμα και αν χαθεί μια υπόθεση σε πρώτο βαθμό υπάρχει πάντα η δυνατότητα να προσφύγουν στο Εφετείο αλλά και να αναστείλουν τον πλειστηριασμό με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

  Επίσης, η απόφαση του Εφετείου Αθηνών σωστά θεωρεί ότι ο μήνας Αύγουστος δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στην επτάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος προκειμένου να μην δημιουργείται διαφοροποίηση και ως εκ τούτου σύγχυση στους πολίτες και τον νομικό κόσμο για το ποιες προθεσμίες δεν υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως 31η Αυγούστου”.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ