Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 16-Ιουλ-2021 07:45

  Πώς θα εφαρμοστεί ο εσωτερικός έλεγχος στο Δημόσιο

  Πώς θα εφαρμοστεί ο εσωτερικός έλεγχος στο Δημόσιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοσθεί ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο ξεκαθαρίζει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματώς του Υπουργείου Εσωτερικών, κας Βιβής Χαραλομπογιάννη.

  Η εν λόγω εγκύκλιος αποσαφηνίζει τις τροποποιήσεις του πειθαρχικού δικαίου, τα περί αυτοδίκαιης αργίας, κοινοποίησης της πειθαρχικής απόφασης, νομικής υποστήριξης ανθρωπίνου δυναμικού δημοσίου τομέα, υπηρεσιακής κατάστασης των γραμματέων, μοριοδότησης της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης, σύσταση ειδικού συμβουλίου επιλογής προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων στις ανεξάρτητες αρχές και την υποβολή ερωτημάτων.

  Τροποποιήσεις διατάξεων πειθαρχικού δικαίου

  Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και ειδικότερα η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας.

  Επιβαρυντική περίσταση αποτελεί η τέλεση των πράξεων αυτών σε βάρος ανηλίκων ή και η τέλεση των πράξεων αυτών από υπαλλήλους κατά κατάχρηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων

  Αυτοδίκαιη αργία

  Ως προς τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης θέσης σε αργία και προβλέπεται ότι τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία ο υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω υπάλληλοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τίθενται αυτοδικαίως σε αργία από την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης, δηλαδή από 17 Απριλίου 2021.

  Για τη θέση των υπαλλήλων σε αυτοδίκαιη αργία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο για διορισμό όργανο.

  Κοινοποίηση πειθαρχικής απόφασης


  Προβλέπεται ότι η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με τη φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, με ταυτόχρονη ενημέρωση του πειθαρχικού οργάνου που εξέδωσε την απόφαση.

  Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση απαιτείται πλέον η αρμόδια υπηρεσία, με φροντίδα της οποίας κοινοποιείται η πειθαρχική απόφαση στον/στην υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση να ενημερώνει ταυτόχρονα για τις εν λόγω κοινοποιήσεις και το πειθαρχικό όργανο που εξέδωσε την πειθαρχική απόφαση.

  Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα

  Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα παραπάνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

  Η νομική υποστήριξη παρέχεται και σε περίπτωση έγερσης αγωγής εκ μέρους τρίτων κατά των ανωτέρω υπαλλήλων, με αίτημα την επιδίκαση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών, αστικών αξιώσεων ένεκα πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  Η ως άνω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εναγομένου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής.

  Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση νομικής υποστήριξης κατά την παρούσα.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εναγόμενου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία, κατά τα ανωτέρω, τα προβλεπόμενα έξοδα νομικής υποστήριξης καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για την ποινική υπόθεση εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία ο υπάλληλος κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει η ποινική δίωξη εναντίον του ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

  Οι ρυθμίσεις της παρούσας καταλαμβάνουν και τις υποθέσεις, για τις οποίες εκκρεμούν αγωγές εναντίον υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις νομικής υποστήριξης, σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον ως εκ της πορείας της υπόθεσης υπάρχει στάδιο νομικής υποστήριξης ενώπιον δικαστηρίου ή δικαστικής αρχής.

  Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης γραμματέων

  Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

  Η διάταξη ως προς την αυτοδίκαιη επάνοδο στις θέσεις που κατείχαν προ του διορισμού τους, εφαρμόζεται αναλόγως και για τους υπαλλήλους που διορίζονται ως Υπηρεσιακοί Γραμματείς μετά τη λήξη της θητείας τους.

  Στους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται μετά την επάνοδό τους στη θέση που κατείχαν, τυχόν προσωπική διαφορά , στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί πριν τον διορισμό τους στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας στην εν λόγω θέση.

  Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς αξιολογούνται από τον οικείο Υπουργό και οι εκθέσεις αξιολόγησής τους δεν υπόκεινται σε ένσταση.

  Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι αξιολογητής για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του.

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα του Υπηρεσιακού Γραμματέα ασκούνται κατόπιν απόφασης του Υπουργού, από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, εφόσον υπάρχουν, ή από Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Γραμματέα. Στην απόφαση της προηγούμενης διάταξης μπορούν να ορίζονται, προς αναπλήρωση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, περισσότερα του ενός όργανα.

  Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι πειθαρχικός προϊστάμενος για το προσωπικό των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και δύναται να επιβάλλει την πειθαρχική ποινή του προστίμου ύψους ίσου με τις αποδοχές έως 2 μηνών.

  Για θέματα πειθαρχικής ευθύνης των Υπηρεσιακών Γραμματέων αρμόδιο είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και συγκροτείται κατά τα προβλεπόμενα .

  Για την εξέταση θεμάτων πειθαρχικής ευθύνης των Υπηρεσιακών Γραμματέων, με απόφαση του Προέδρου συγκροτείται διακριτό Τμήμα στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπαλληλικού Κώδικα από τα ήδη υποδειχθέντα μέλη του ως εξής:

  -τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο των ορισθέντων Νομικών Συμβούλων του Κράτους,

  -2 Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους,

  - τους 2 υποδειχθέντες εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών του παραπάνω μήματος ακολουθεί τη λήξη της θητείας των Μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

  Το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων.

  Μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης

  Το σύνολο των μηνών για τους οποίους μπορεί να μοριοδοτηθεί ο υπάλληλος δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριάντα 33 ετών, ήτοι των 396 μηνών συνολικά.

  Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.

  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτει ότι το άθροισμα του συνολικού χρόνου εργασιακής εμπειρίας συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης του υποψηφίου δεν δύναται να υπερβαίνει τους 396 μήνες συνολικά, ήτοι τα 33 έτη, για τις περιπτώσεις εκείνες των υπαλλήλων, των οποίων ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπερβαίνει το ως άνω χρονικό διάστημα. Διευκρινίζεται ότι στον χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί διακριτό μοριοδοτούμενο κριτήριο.

  Οι παραπάνω τροποποιήσεις επέρχονται και στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

  Σύσταση ειδικού συμβουλίου επιλογής προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων στις ανεξάρτητες αρχές

  Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις ανεξάρτητες Αρχές συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών διακριτό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από: 2 μέλη του Α.Σ.Ε.Π., εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, 2 Νομικούς Συμβούλους ή Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύονται αρμοδίως, και ένα μέλος της οικείας ανεξάρτητης Αρχής, που αφορά η προκηρυσσόμενη θέση επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν προβλέπονται μέλη στην οικεία ανεξάρτητη Αρχή, ως πέμπτο μέλος ορίζεται ένα επιπλέον μέλος του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του κατά τα παραπάνω.

  Γραμματέας και αναπληρωτής του Συμβουλίου αυτού ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών ή του ΑΣΕΠ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α`." Επισημαίνεται ότι προβλέπεται ότι ειδικές διατάξεις συγκρότησης αρμόδιων συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ανεξαρτήτων αρχών που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.

  Γενικές Οδηγίες -υποβολή ερωτημάτων

  Εφόσον κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και ειδικότερα εφόσον κατά την εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με εγκυκλίους που εκδίδονται από την Υπηρεσία, οι αρμόδιες οργανικές μονάδες προσωπικού μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θέτοντας υπόψη μας, βάσει της ιδιαιτερότητας κάθε πειθαρχικής υπόθεσης, κάθε απαιτούμενο στοιχείο που σχετίζεται με αυτή, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη διατύπωση σύννομης απάντησης εκ μέρους της Υπηρεσίας.

  Ερωτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων, τα οποία αφορούν πειθαρχικές τους υποθέσεις ή καταγγελίες, θα αποστέλλονται αρμοδίως στην Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά ή είναι αρμόδια να επιληφθεί, δεδομένου ότι η Υπηρεσία  αφενός δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πειθαρχικά όργανα – μονομελή ή συλλογικά - αφετέρου δεν προβλέπεται οριζόντια πειθαρχική αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών για τους υπαλλήλους του Δημόσιου.

  Είναι αυτονόητη, βάσει του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του αναφέρεσθαι στις Αρχές, η δυνατότητα ενημέρωσης της Υπηρεσίας μας για θεματα κακοδιοίκησης ή για θέματα που θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε πειθαρχική παραπομπή, ωστόσο η αρμοδιότητά της Υπηρεσίας περιορίζεται στη διαβίβαση αρμοδίως των σχετικών καταγγελιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελίες δεν είναι ασαφείς, αόριστες ή καταχρηστικώς επαναλαμβανόμενες.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ