Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 28-Ιαν-2019 21:13

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη για την έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών μέσω κοινοπραξίας ανάρτησε το Εθνικό Τυπογραφείο.

  Αναφέρει την απόφαση του ΥΠΟΙΚ για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 5 ετών.

  Το ΦΕΚ ουσιαστικά επικυρώνει και νομικά την πρόθεση για έκδοση 5ετούς όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Ωστόσο παραπέμπει  σε  νεότερη απόφαση με την οποία το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι "θα ορίσουμε το ποσό της έκδοσης, το επιτόκιο, τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης και την τιμή διάθεσης των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών.

  Ομοίως εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως και συμπεριλάβει αυτά στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει.

  Ορίζεται επίσης ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

  Αναφέρεται ότι το Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

  Αποφασίζεται ότι για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00).

  Τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων περιγράφονται ως εξής:
  1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών.

  2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, θα είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0114031561.

  3. Η ονομαστική αξία των Ομολόγων είναι χίλια Ευρώ (€1.000).

  4. Κατά την ημερομηνία έκδοσης τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.

  5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 12,5 μονάδες βάσης (0,125%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της έκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.

  6. Το επιτόκιο των Ομολόγων θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των Ομολόγων.

  7. Τα Ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

  8. Η εξόφληση των Ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

  9. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

  10. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

  11. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

  12. Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.). 13. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία έκδοσης των Ομολόγων.

  14. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των Ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

  15. Τα Ομόλογα και το Ομολογιακό Δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. 2/25248/0023Α (ΦΕΚ 583/Β’/2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσης.

  16. Οι όροι των Ομολόγων και του Ομολογιακού Δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.

  Τέλος, εγκρίνονται:

  (α) το περιεχόμενο, η έκδοση και η διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στους υποψήφιους επενδυτές, όπως εκεί ορίζεται,

  (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης και της Πράξης Δέσμευσης και εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα.

  Διαβάστε ακόμη:
  Ομόλογο λήξης Απριλίου 2024 εκδίδει ο ΟΔΔΗΧ - Ορίστηκαν οι ανάδοχοι

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ