Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 18-Μαϊ-2007 18:04

  Attica Bank: Από τις 29/5-21/6 η ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Aπό την Τρίτη 29 Μαΐου έως την Τρίτη 12 Ιουνίου οριζεται η περίοδος άσκησης προτίμησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.

  Eιδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  1. Η από 7/3/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας μεταξύ άλλων θεμάτων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 17.341.361,10 ευρώ, με την έκδοση 49.546.746 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (οι Νέες Μετοχές), ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών.

  Από το σύνολο των νέων μετοχών:

  1α) 49.046.746 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών, με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε πέντε (5) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών 3,00 ευρώ ανά μετοχή (η Τιμή Διάθεσης).

  1β) 500.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα δοθούν αποκλειστικά στους εργαζόμενους της Τράπεζας και τις εταιρίες του ομίλου της, με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης 3,00 ευρώ ανά μετοχή. Η διάθεση μετοχών προς τους εργαζόμενους γίνεται έπειτα από παραίτηση από το δικαίωμα αναλογικά των τριών βασικών μετόχων (Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) και σύμφωνα με την απόφαση της από 7.3.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  2. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 46.243.629,60 ευρώ και θα διαιρείται σε 132.124.656 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία.

  Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 131.298.876,90 ευρώ, θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε ευρώ 148.640.238.

  3. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

  α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή τη Δευτέρα 21η Μαΐου 2007.

  β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Περαιτέρω, στην περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και της διάθεσης μετοχών στους εργαζόμενους του Ομίλου, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι Αδιάθετες Μετοχές), θα ασκηθούν τα δικαιώματα προεγγραφής στους υπό ανωτέρω α και β ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών και στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το τετραπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές(το Δικαίωμα Προεγγραφής).

  Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες οι εν λόγω επενδυτές ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους.

  4. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7.3.2007 η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δεν θα δύναται να είναι ανώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 306 του Κανονισμού του Χ.Α.

  5. Από την Τρίτη 22 Μαΐου 2007 οι υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή από την Τρίτη 22 Μαΐου 2007, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνδυασμό με την από 35/24-11-2005 απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α , όπως ισχύει.

  6. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Τρίτη 29 Μαΐου 2007 έως και την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007.

  7. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του
  Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους.

  Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 6ης Ιουνίου 2007.

  8.Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους.

  Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007) παύουν να ισχύουν.

  9. Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), καθώς και από τα Καταστήματα της Attica Bank (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

  Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

  Σε διαφορετική περίπτωση, για την άσκηση δικαιωμάτων μέσω της Αttica Bank oι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της EXAE(πρώην Κ.Α.Α.) και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας που θα ανοιχθεί στην Attica Babk για την παρούσα αύξηση, το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν:

  α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και

  β) στην EXAE. (πρώην Κ.Α.Α.) αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

  Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Attica Bank την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α), αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης : α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Attica Bank ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η προεγγραφή θα γίνεται με κατάθεση μετρητών ή με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί ο μέτοχος στην Attica Bank ή σε άλλη Τράπεζα ή με δέσμευση λογαριασμού ομολόγων διαπραγματεύσιμα στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων που λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  10. Τα σχετικά με τον τρόπο κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και τη διάθεση των μετοχών στους εργαζόμενους του Ομίλου ρυθμίζονται στις ενότητες 4.2 (Όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου), 4.5 (Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής) και 4.7 (Εγγύηση Κάλυψης) του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο και παραπέμπουμε.

  11. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

  12. Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2007.

  13. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17 Μαΐου 2007, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

  - στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.atticabank.gr/index.asp?a_id=714, στην ιστοσελίδα της Alpha Bank
  - http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224,
  - στην ιστοσελίδα της EFG Telesis Finance
  - http://www.efgtelesis.gr,
  - στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  - http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/.

  Το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεως τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Αttica Bank, στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στα γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης Alpha Bank και EFG Telesis Finance

  14. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ